Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:429 (2005-2006)
Innlevert: 03.02.2006
Sendt: 03.02.2006
Besvart: 10.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Vil statsråden arbeide for at Regjeringen tilfører Skien-området de verdiene som Norske Skog Unions kraftkontrakt representerer, slik at nødvendige ressurser kan stilles til disposisjon i det kommende omstillings/utviklingsarbeidet?

Begrunnelse

Den 4. oktober 2005 vedtok Norske Skog å legge ned Union fabrikker i Skien. Norske Skogs planer om nedleggelse av papirfabrikken i Skien ble gjort kjent i juli måned samme år. Union er en hjørnesteinsbedrift i Skien, og som kjent møtte planene om nedleggelse av en lønnsom bedrift ingen forståelse verken blant de ansatte eller hos befolkningen. Det at Norske Skog heller ikke var villig til å la andre overta bedriften, fikk politikere fra de fleste partier til å involvere seg i debatten. Daværende næringsminister Børge Brende kom med både tilbud om omstillingsmidler og kritiske merknader til en eventuell overføring av rimelig konsesjonskraft fra Union til Norske Skogs gjenværende bedrifter.
Når Norske Skog nå stenger maskinene, vil etterbruken av området være av vesentlig betydning for utviklingen av Skien-området. Klosterøya må istandsettes og ny næringsvirksomhet etableres. Kraftavtalen som er knyttet til Unions drift i Skien utgår i 2010, og den representerer en verdi på ca. 120 mill. kr over de gjenværende år. Denne verdien bør tilfalle Skien slik at byen kan bli satt i stand til å skape nye arbeidsplasser, få til ny næringsutvikling og istandsette Klosterøya slik at en får en fremtidig god utforming tilpasset Skien bys utvikling.
Staten har myndighet til å forvalte de verdiene som kraftkontrakten utgjør.
Det vil derfor være viktig at Regjeringen nå sørger for at det avsettes omstillings-/utviklingsmidler til Skien kommune slik at kommunen får muligheter til å bidra til å iverksette en nødvendig omstilling i næringslivet samt stimulere til ny utvikling av området.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Norske Skog har søkt Olje- og energidepartementet om å få omdisponere på konsernvilkår to kraftavtaler på myndighetsbestemte vilkår som er bundet til bruk ved Union i Skien. Kontraktene er på totalt 334 GWh/år og løper til 31. desember 2010.

Det er vanlig med lokale bindinger i Statkrafts kontrakter på myndighetsbestemte vilkår. Lokale bindinger innebærer at det er forutsatt i kontraktene at kraften skal brukes på et bestemt sted. Dersom virksomheten på dette stedet legges ned, skal kontraktene i utgangspunktet termineres.

Det er imidlertid lang tradisjon for at det gis tillatelse til omdisponering fra en kontrakt med lokal binding til konsernkontrakt. Dette er nærmere omtalt i St.prp. nr. 52 (1998-99). I begge de aktuelle kontraktene knyttet til Union er det forutsatt at departementet kan gi tillatelse til at kraften kan disponeres på konsernvilkår. En konsernkontrakt innebærer at kraften kan benyttes andre geografiske steder innenfor samme konsern. For at det skal kunne gis tillatelse til slik omdisponering, må det imidlertid tas hensyn til interessene til det lokalsamfunnet som kraften omdisponeres fra.

Staten kan ikke nekte en bedrift eller et konsern å legge ned eller innskrenke driften. Olje- og energidepartementet kan imidlertid sette vilkår for omdisponering av kraften. Skien kommune kan forhandle om å få en del av den verdien kontraktene har ved en omdisponering. Rammen for forhandlingene vil være kontraktenes økonomiske verdi i markedet.

Olje- og energidepartementet har ikke anledning til å omdisponere kraftkontraktene knyttet til Union til bedrifter utenom Norske Skog, verken i Skien eller andre steder. Muligheten for omdisponering innenfor konsernet er en del av det eksisterende industrikraftregimet. Overføring av kontraktene til nye bedrifter ville reise særskilte EØS-rettslige utfordringer, jf. regelverket for statsstøtte.

Søknaden fra Norske Skog er nå under behandling i Olje- og energidepartementet. Synspunkter fra lokalsamfunnet og fagforeningene vil bli vektlagt i denne behandlingen.

Regjeringen er opptatt av å lette omstillingen i regionen med utgangspunkt i det eksisterende virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge deltar i en gruppe som drøfter hvordan man kan få til ny virksomhet på Klosterøya og bidra til god utvikling i Skien. Norske Skog tok initiativ til denne gruppen. Øvrige deltagere er Skien kommune, Telemark fylkeskommune og tillitsvalgte fra Union.

Det er alltid vanskelig for den enkelte arbeidstaker når arbeidsplassen forsvinner. Næringslivet i Grenlandregionen har vært igjennom mange omstillinger de siste årene og har vist god evne til å se nye muligheter og etablere nye arbeidsplasser. Regjeringen er opptatt av å bidra til å sikre lønnsomme arbeidsplasser i regionen.

Aetat i Telemark er i gang med å hjelpe dem som er sagt opp ved Union over i nytt arbeid. Det er gledelig at over 130 av de ansatte ved Union i Skien allerede har fått ny jobb utenfor Norske Skog (pr. 30. januar 2006). 89 personer er sikret videre arbeid i Norske Skog. I tillegg får 25 lærlinger mulighet til å fullføre sin utdanning ved Union eller ved andre industrivirksomheter i regionen.