Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:437 (2005-2006)
Innlevert: 07.02.2006
Sendt: 08.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Hvor stort er det samlede provenyet for kommunesektoren, gitt en lønnsøkning på 20 000 kr for ufaglærte og fagarbeidere i kommunene ved vårens lønnsoppgjør?

Begrunnelse

Leder av Fagforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Jan Davidsen, offentliggjør i dagens utgave av Dagbladet (7. februar 2006) kravene foran vårens lønnsoppgjør. Disse er bl.a. at ufaglærte og fagarbeidere i kommunene skal få 20 000 kr mer i sluttlønn. Går dette kravet gjennom, er det åpenbart snakk om betydelige merutgifter for kommunene. Da vil det ikke være slik at det meste av Stortingets vedtatte økning av kommunenes frie inntekter fra 2005 til 2006 på 5,7 mrd. kr vil gå til skole eller helse, slik Regjeringen stadig hevder, men til å dekke økte lønnskostnader for kommunesektoren. Jeg ber derfor om et provenyanslag samlet for kommunesektoren, gitt en lønnsøkning tilsvarende Fagforbundets krav.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ifølge Fagforbundet har ufaglærte arbeidere med lang ansiennitet (10 år og mer) en minstelønn på 240 000 kr pr. år, mens fagarbeidere med lang ansiennitet har en minstelønn på 255 000 kr pr. år. I oppslaget i Dagbladet omtales disse minstelønnssatsene for arbeidere med lang ansiennitet som "sluttlønn".

De endelige kravene i årets lønnsoppgjør fra Fagforbundet og LO i kommunesektoren er ikke framsatt. Ifølge oppslag i media, som du viser til i ditt spørsmål, vil Fagforbundet bl.a. kreve at minstelønnen for de nevnte gruppene økes med 20 000 kr pr. år.

Ifølge tall fra Kommunenes Sentralforbund er det om lag 80 000 ufaglærte arbeidere og 98 000 fagarbeidere ansatt i kommunesektoren. Av disse har 76 pst. av de ufaglærte arbeiderne og 80 pst. av fagarbeiderne mer enn 10 års ansiennitet. Tallene inkluderer ansatte som arbeider deltid. En har ikke mottatt opplysninger om hvor mange normalårsverk som utføres av ufaglærte arbeidere og fagarbeidere med lang ansiennitet, eller hvilken andel av disse arbeiderne som i dag har minstelønnssatsen.

Gjennomføringen av lønnsoppgjøret er partenes ansvar. Partene bestemmer dermed også hvilke grupper som eventuelt skal prioriteres ved årets oppgjør, hvor store tilleggene skal være og fra hvilket tidspunkt tilleggene skal gjøres gjeldende. Det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å gi noe presist anslag på det samlede utfallet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. I budsjettopplegget for 2006 har Regjeringen lagt til grunn en årslønnsvekst på 3½ pst. fra 2005 til 2006.