Skriftlig spørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:444 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Står samferdselsministeren fast på de prioriteringene som er gjort i Nasjonal transportplan og den utbyggingsrekkefølge som Jernbaneverket, fylkestinget i Vestfold og Stortinget har sluttet seg til, høyhastighetstog er vanligvis benevnelsen på tog med hastigheter over 200 km/t, er det denne typen tog samferdselsministeren snakker om, og hvordan tenker hun seg høyhastighetstog på dagens intercitystrekninger, herunder altså Vestfoldbanen?

Begrunnelse

I NRKs Vestfoldsending 1. februar er samferdselsministeren intervjuet om høyhastighetstog på Vestfoldbanen. Her antyder samferdselsministeren at dette kan innebære nye trasévalg på hele eller deler av banen.
Samferdselsministerens uttalelser har gitt næring til en fornyet debatt om prioriteringer og trasévalg, spesielt relatert til første etappe av utbyggingen, nemlig dobbeltsporet Berkåker-Tønsberg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 og i Jernbaneverkets handlingsprogram for samme periode er det lagt til grunn utbygging av Vestfoldbanen til Porsgrunn med en målsetting om sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg. Første byggetrinn i planperioden er parsellen Barkåker-Tønsberg, deretter følger delparsellen Holm-Holmestrand. I Jernbaneverkets handlingsprogram basert på Stortingets vedtak om ekstrasatsing i 10-årsperioden (NTP-ramme), er neste delparsell Holmestrand-Nykirke, samt nytt enkeltspor mellom Larvik og Porsgrunn (Eidangertunnelen) også prioritert.

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket utrede potensialet for høyhastighetstog i Norge. Så langt har de fleste jernbaneutbygginger i Norge ikke hatt som utgangspunkt at det skal drives høyhastighetstrafikk med hastigheter over 200 km/t. Blant annet basert på resultatene av det utredningsarbeidet som nå pågår, tar Samferdselsdepartementet sikte på å omtale potensialet for eventuell utbygging av høyhastighetsbaner (over 200 km/t) overfor Stortinget i forbindelse med neste stortingsmelding om Nasjonal transportplan, som etter planen skal legges fram i 2008. I inneværende periode er det gjeldende Nasjonal transportplan, med prioriterte utbyggingsprosjekter i intercitytriangelet basert på kjørehastigheter opp til 200 km/t, som ligger til grunn for de årlige statsbudsjettene. For at det skal være lønnsomt å bygge høyhastighetsbaner, må togene kjøre lange strekninger uten å stanse, og da må det være langt mellom stasjonene. Utbyggingen av Vestfoldbanen er planlagt for tog som stopper på knuteputer underveis.

Det har imidlertid fra ulikt hold kommet innspill om at den foreliggende traséløsningen for parsellen Barkåker-Tønsberg ikke er optimal i forhold til ev. framtidig dobbeltsporutbygging sør for Tønsberg. Samferdselsdepartementet vil derfor i nært samarbeid med Jernbaneverket foreta en gjennomgang av utbyggingsstrategien på Vestfoldbanen, før parsellen Barkåker-Tønsberg foreslås tatt opp til bevilgning i statsbudsjettsammenheng. Dersom det skulle bli aktuelt å foreslå en annen parsellvis utbyggingsrekkefølge på Vestfoldbanen enn den som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2006-2015, vil saken selvsagt bli forelagt Stortinget.