Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:446 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Analyseselskapet ECON utarbeidet i 2004 en rapport om Regelverk og innovasjon i landbruket, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Rapporten er sterkt kritisk til norsk landbrukspolitikk.
Hvordan har statsråden tenkt å benytte de konklusjoner som fremkommer i rapporten i sitt arbeid med fornyelse og modernisering av norsk landbruk?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: ECON Analyse gikk i 2004 gjennom ulike sider av lovverket i landbruket. Formålet var å vurdere virkningen av reglene i forhold til nyskaping og verdiskaping. I rapporten ble det også fremmet en rekke forslag til endringer.

Jeg mener det er viktig at vi foretar en løpende vurdering av hva som kan gjøres for å bidra til økt innovasjon og verdiskaping basert på landbruksressursene. ECONs rapport er et ledd i dette. Målene om økt innovasjon og verdiskaping må samtidig avveies på en nyansert måte i forhold til andre mål for landbrukspolitikken, f.eks. målet om å sikre jordbruksressursene for fremtidige generasjoner, en tjenlig bruksstruktur og mål knyttet til bosettingen. Jeg mener det bør legges vekt på ECONs rapport, men jeg er samtidig oppmerksom på at deres konklusjoner ikke bygger på tilstrekkelig bredde til at de alene egner seg som grunnlag for å ta stilling til endringsbehovet i landbrukslovgivningen.