Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:449 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 17.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Kan arbeids- og inkluderingsministeren redegjøre for hvorfor tiltaksforskriften er endret, slik at personer som er innvilget tidsbegrenset uførestønad ikke kan få tilbud om Varig tilrettelagt arbeid (VTA)?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt brev fra flere arbeidsmarkedsbedrifter om endringene i tiltaksforskriften som ble innført fra 1. januar 2006 og som presiserer at det bare er personer som er innvilget varig uføretrygd som kan få tilbud om tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette innebærer at personer som er innvilget tidsbegrenset uførestønad ikke kan få tilbud om VTA. Arbeidsmarkedsbedriftene hevder at de nye reglene ødelegger muligheten for å hjelpe folk tilbake i arbeid.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Målgruppen for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker (VTA) er personer som står langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. Dette følger av at andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet uaktuelle og at personen skal ha eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon. Tiltaket bidrar til å inkludere marginalisert arbeidskraft med en avklart (rest)arbeidsevne i et arbeidsfellesskap som ansatt med lønnsrettigheter og oppsigelsesvern.

Endringen i forskrift av 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak § 7-2, som trådte i kraft 1. januar 2006, var en direkte konsekvens av at uføreytelsen f.o.m. 1. januar 2004 ble delt i en varig uførepensjon og en tidsbegrenset uførestønad. Uførepensjon kan etter dette tidspunktet gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen. Dersom det etter en helhetsvurdering er sannsynlig at inntektsevnen kan bedres, skal det gis en tidsbegrenset uførestønad. Ved vurderingen skal det legges vekt på bl.a. sykdommens art, medisinske opplysninger, funksjonsvurderinger, restarbeidsevne, alder og tidligere tilknytning til arbeidslivet.

Et av hovedmålene for arbeidsmarkedspolitikken er å få flest mulig i eller tilbake til ordinært arbeid. For å kunne møte den enkelte brukers behov for bistand har Aetat et bredt spekter av arbeidsmarkedstiltak. VTA er i dag forbeholdt dem som har størst problemer med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Det at personer på tidsbegrenset uførestønad ikke kan delta på VTA, betyr ikke at det ikke er mulighet for å hjelpe dem tilbake i arbeid. Det er flere andre arbeidsmarkedstiltak som kan være aktuelle for denne gruppen som f.eks. arbeidspraksis og arbeid med bistand. Jeg vil likevel i forbindelse med stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering, som etter planen skal legges fram sammen med statsbudsjettet for 2007, vurdere om avgrensningen av målgruppen for VTA er hensiktsmessig.