Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:450 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 16.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Generasjonsskifter på norske jord-og skogbrukseiendommer kan nå bli pålagt en utilsiktet beskatning. I Innst. O. nr. 10 (04-05) vedtok Stortinget i forbindelse med skattereformen at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk/skogbruk skulle være fritatt for skatteplikt på nærmere angitte forutsetninger. Skl. § 9-3,6.l. Det er nå kjent at skattemyndighetene ikke aksepterer skattefritak ved familieoverdragelser når eierskapet er i sameieform.
Hvordan vil statsråden bidra for å gjennomføre Stortingets intensjon om skattefritak?

Begrunnelse

Det er lang tradisjon i Norge for at landbrukseiendommer ligger i sameier mellom slektninger og naboer. Dette ble særlig aktualisert i 1974 før ikrafttredelsen av konsesjonsloven og odelsloven som begge innførte boplikt som forutsetning for konsesjonsfritt erverv.Det var imidlertid unntak der det dreide seg om erverv av eiendom i sameie der erververen var sameier og kunne erverve sameieparter konsesjonsfritt og dermed uten bo-og driveplikt. Selv om konsesjonsfriheten ble opphevet etter kort tid, besto sameiene, og dette bød ikke på problemer før det etter skattereformen i 1992 ble klart at slike eierkonstellasjoner ble betraktet som ANS-er og lignet deretter. Dette innebar gevinstbeskatning ved salg av andeler, men det ble vedtatt overgangsregler fra 1992-2002 som førte til at realisasjon av hele eiendommen ble skattefri under den såkalte 10-årsregelen, dog under forutsetning av at alle eierne hadde eid sine andeler i 10 år på salgstidspunktet. Rent teknisk var det ANS-et som solgte eiendommen og gevinsten gikk inn på gevinst-og tapskonto som ved oppløsning av ANS-et fikk en skattefri inntektsføring og ble utdelt til andelseierne. Etter 2002 var eiendommen skattemesig eiet av ANS-et, men eiertiden på 10 år var da oppfylt uansett og salget kunne gjennomføres uten beskatning av gevinsten. Ved oppløsning av det ansvarlige selskapet eller utbetaling til andelshaverne var det skattefritt p.g.a. reglene om at inngangsverdi var lik skattemessig egenkapital, og på den måten fikk andelshaverne nyttiggjort seg 10-årsregelen, hvilket også var lovens og overgangsreglenes intensjon. Etter gjennomføringen av de nye reglene i skattereformen, jfr endringen i skatteloven §9-3 sjette ledd første punktum, vil det være svært mange sameier hvor alle eierne vil tilfredsstille eiertiden på 10 år når det selges til en av de andre andelshaverne. På den måten ivaretaes tiårsregelen ved familieoverdragelser (alle andeler innenfor lovens gruppe) og ikke-kommersielle vilkår er ivaretatt prismessig slik loven fastsetter i lovendringen. Problemet og bakgrunnen for dette spørsmål er at familieoverdragelser på denne måten ikke aksepteres som unntatt fra gevinstbeskatning, slik lovens intensjon var.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Problemet i saken oppstår fordi skattereglene for sameie som klassifiseres som ansvarlig selskap, er basert på sameiets forhold, ikke på sameiernes. Et sameie kunne oppfylle vilkåret om minst 10 års eiertid som grunnlag for det gamle skattefritaket, endog uten hensyn til den enkelte sameiers eiertid for sin eierpart. Men sameiet kan ikke oppfylle det nye vilkåret om at bare salg til arveberettiget person etter arveloven kvalifiserer til skattefritak. At kjøperen er slektning og arving av sameierne, teller her ikke etter loven. Ved overdragelse av sameieandel fra foreldre til barn gjelder skattefritaket heller ikke, fordi en slik andelsoverdragelse ikke likestilles med (delvis) salg av sameiets eiendom.

Juridisk sett må det derfor anses korrekt at Skattedirektoratet har konkludert med skatteplikt når landbrukseiendom i sameie som nevnt overdras til slektning av de gamle sameierne. Dette gjelder også ved salg etter lang eiertid.

Resultatet kan synes strengt. Mye kan tale for en lovendring som myker opp dette. En mulig løsning er at overdragelse av landbrukseiendom fra sameie til arving av sameierne likestilles med eiendomsoverdragelse direkte fra sameierne til arvingen, når det gjelder gevinstskattefritaket for landbrukseiendom. Jeg vil vurdere et slikt lovforslag, eventuelt med ikrafttreden allerede fra inneværende år.