Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:452 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 09.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) har sendt en søknad til departementet om å få økt sin garantiramme fra 40 til 50 mrd. kr, da garantirammen til GIEK på 40 mrd. kr allerede ser ut til å være brukt opp.
Vil statstråden ta initiativ til at denne søknaden får en rask og positiv behandling i departementet, slik at man kan øke denne rammen senest i revidert budsjett 2006?

Begrunnelse

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) er viktig for norske eksportbedrifter, og skal være en aktør som skal fremme norsk eksport av varer og tjenester i utlandet. GIEK er spesielt viktig ved eksport til nyindustrialiserte land og utviklingsland, der norsk statlig medvirkning kan være en nødvendig bidragsfaktor for å få til avtaler. Det er viktig at GIEKs garantiramme økes slik at man kan fortsette å bidra til økt eksport av norske varer og tjenester. Det er også et viktig moment at denne garantiordningen er med på å gi norsk eksportnæring like konkurransevilkår som det eksportnæringer i andre vestlige industriland har.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Rammen for GIEKs alminnelige ordning ble ved revidert budsjettbehandling i 2001 økt fra 30 til 35 mrd. kr. I 2002-budsjettet ble rammen økt med ytterligere 5 mrd. kr til dagens nivå på 40 mrd. kr. Historisk sett har rammene for ordningen vært romslige, og de har ikke vært fullt utnyttet. Ved årsskiftet var i underkant av 26 mrd. kr av GIEKs ramme utnyttet i form av tilsagn og poliser.

Jeg er kjent med at GIEK forventer økt etterspørsel etter eksportgarantier som følge av økende aktivitet i eksportnæringene, spesielt innenfor maritim sektor. Regjeringen vil vurdere rammene for GIEKs garantiordninger løpende i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.