Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:453 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Besvart: 20.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I Drammens Tidende 7. februar kan vi lese om bekymring hos Sødra Cell Tofte for fabrikkens fremtid fordi Regjeringen har utsatt et grønt sertifikatmarked i Norge på ubestemt tid. Sammenlignet med svenske søsterbedrifter taper Sødra Cell Tofte årlig 55 mill. kr på at vi ikke har et grønt sertifikatmarked i Norge. Eierne velger derfor heller å investere i fabrikkene i Sverige enn i Norge.
Hva vil Regjeringen gjøre for å kompensere for denne konkurranseulempen og dermed sikre arbeidsplassene på Tofte?

Begrunnelse

De svenske søsterbedriftene til Sødra Cell har store inntekter fra salg av grønne sertifikater. Sertifikatene får de tildelt fordi de produserer energi til produksjonen ved bruk av biobrensel og kan selge overskytende kraft. Det kan også bedriften på Tofte, men fordi Norge ennå ikke har innført grønne sertifikater taper fabrikken på Tofte 55 mill. kr i året sammenlignet med sine svenske søsterbedrifter. I en slik situasjon velger de svenske eierne heller å investere i Sverige enn i Norge. Regjeringens utsettelse av et grønt elsertifikatmarked i Norge har derfor vakt stor bekymring for fremtiden til Sødra Cell Tofte og arbeidsplassene på Tofte i Hurum. Dette gav administrerende direktør ved Sødra Cell Tofte uttrykk for på NHO Buskeruds store næringslivskonferanse nylig.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg hadde et møte med den svenske samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin 16. januar, der etablering av et norsk-svensk elsertifikatmarked var et tema. Hun fortalte at den svenske regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon om en utvidet elsertifikatordning i løpet av mars. Den norske posisjonen i saken må avklares i forhold til denne proposisjonen. Jeg meldte at vi på norsk side var avhengig av å bruke noe mer tid på å ta endelig stilling til saken. Vi er nå i samtale med svenske myndigheter.

Sverige og Norge har tradisjonelt hatt ulike tilskuddsordninger til fornybar elproduksjon. Sødra Cell Tofte fikk investeringsstøtte til etablering av kraftproduksjon fra Enova i 2003. Kraftproduksjonen er integrert del av produksjonsprosessen der de benytter restmateriale fra trevirke. Tilskuddet var på 12 mill. kr og resulterte i en kraftproduksjon på 105 GWh.

I det svenske elsertifikatmarkedet har biobrenselanlegg fått elsertifikater. I lovforslaget om utvikling av elsertifikatsystemet fra juli 2005 foreslår imidlertid Miljö- og samhällsbyggnadsdepartementet å avvikle denne ordningen fra 2014 med følgende begrunnelse:

"När dessa anläggningar byggades baserades beslutet på en investeringskalkyl utan någon form av framtida driftsstöd."

Jeg vil understreke at fornybar energi er et prioritert satsingsområde for Regjeringen, og at vi anser det som en spesielt viktig del av energipolitikken. Regjeringen vurderer flere ulike tiltak, og vil legge fram forslag som kan benyttes i en økt satsing på nye fornybare energikilder.