Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:454 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Besvart: 17.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at det i Nes kommune kan settes i gang en friskole fra høsten som planlagt?

Begrunnelse

Nes kommunestyre la i november 2004 ned kommunens siste grendeskole, Rukkedalen oppvekstsenter, med virkning fra høsten 2006. Etter det har foreldre arbeidet med etablering av en friskole. Vedtaket om endringer i friskoleloven satte en stopper for dette. I en pressemelding fra departementet 16. desember 2005 står det:

"Det foreslås at departementet gis hjemmel til å gjøre unntak i særlige tilfeller, dette for å unngå uheldige utslag av den midlertidige godkjenningstoppen. Unntaket vil først og fremst være aktuelt ved etablering av såkalte grendeskoler."

I et brev til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, datert 7. februar 2006, fra ordfører i Arbeiderpartiet og gruppelederne fra Arbeiderpartiet, Høyre, Bygdelista, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti heter det:

"For å komme i gang med en drift av friskole høsten 2006, burde rammevilkår, ansettelser o.l. være klarlagt på nåværende tidspunkt. Det vi trenger lokalt, er derfor en snarlig avklaring på om etablering av friskole som erstatning for grendeskole blir unntatt fra den midlertidige godkjenningsstoppen."

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det følger av flertallsregjeringens politiske plattform at Regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Jeg er opptatt av å gjennomføre denne politiske kursendringen så raskt og ryddig som mulig. Likevel ser jeg at omfattende forslag til endringer i friskoleloven krever grundige utredninger. Regjeringens politikk på dette feltet vil derfor bli gjennomført i to trinn.

Som trinn 1 i gjennomføringen av en ny politikk på dette feltet tar Regjeringen sikte på snarlig å legge frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om en midlertidig lovendring slik at godkjente friskoler som ikke var i drift 13. desember 2005 ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven, og slik at det midlertidig ikke blir godkjent nye skoler. Forslagene til lovendringer ble sendt på offentlig høring i midten av desember 2005, og alle berørte parter har hatt anledning til å uttale seg.

Jeg vil peke på at dersom Stortinget treffer vedtak om endringer i friskoleloven i samsvar med det forslaget som har vært til høring, vil de søknader om å få etablere nye friskoler som ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet ikke kunne gi rett til å starte opp. Dette er bakgrunnen for at jeg i desember 2005 instruerte direktoratet om å stille behandlingen av søknader om etablering av nye skoler i bero. En fortsatt søknadsbehandling i perioden frem til Stortinget har behandlet lovforslaget, ville etter min mening ha vært sløsing med både søkernes og forvaltningens ressurser.

Som trinn 2 i gjennomføringen av den politiske kursendringen har jeg satt i gang et større utredningsarbeid med sikte på omfattende og helhetlige endringer i samsvar med Regjeringens politikk.

I utkastet til friskolelov som ble sendt ut på høring, er det foreslått en snever unntaksbestemmelse. I den odelstingsproposisjonen, som jeg nevnte ovenfor, vil det bli gitt en nærmere beskrivelse av unntakshjemmelen. Forslag til mer permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006, og lagt frem for Stortinget våren 2007. I "frysperioden" inntil ny lov er på plass, er jeg opptatt av størst mulig grad av likebehandling.

Likevel er unntaksbestemmelsen foreslått for at det kan være helt spesielle tilfeller der det bør gjøres unntak. Særlig aktuelt er unntak for såkalte grendeskoler. Med henvisning til det arbeid som pågår i departementet er jeg i dag ikke beredt å gi noen konkrete løfter. Det ville være å foregripe Stortingets behandling av det varslede lovforslaget. Det er Utdanningsdirektoratet som skal behandle den enkelte søknad om friskoleetablering i henhold til det varslede forslaget om midlertidig lov.