Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:455 (2005-2006)
Innlevert: 09.02.2006
Sendt: 10.02.2006
Besvart: 24.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I omstillingskommunen Lødingen er det nå Lødingen Rehabiliteringssenter som trues med nedlegging, uten at det fra helseforetaket er fremkommet noen klar begrunnelse for nedlegging/flytting. Situasjonen i kommunen preges av stor usikkerhet mht. institusjonens fremtid, og de brutale konsekvenser en nedlegging vil få for lokalsamfunnet.
Vil helse- og omsorgsministeren gjøre noe for å hindre flytting/nedlegging, og vil statsråden sørge for at relevant informasjon om spørsmålet blir tilgjengelig?

Begrunnelse

Lødingen Rehabiliteringssenter har plass til 13 pasienter. Stort sett er dette slagpasienter som har behov for spesialistrehabilitering for å komme tilbake til et mest mulig normalt liv. Gjennom de siste år har det vært en turbulent situasjon vedrørende fremtidig utvikling for virksomheten. De siste 8-10 årene har det versert en rekke rykter om planer for lokalisering og utvikling av senteret.
Det har vært gjennomført flere prosjekter mht. fremtidig organisering av rehabiliteringsvirksomheten innenfor helseforetaket. Alle har konkludert med at fortsatt lokalisering i Lødingen var driftsøkonomisk gunstigst. Det faglige nivået i tilbudet har aldri vært trukket i tvil.
Kommunen, institusjonen og dets ansatte gir uttrykk for at det er en betydelig mangel på åpenhet og involvering i spørsmålet om institusjonens videre skjebne. I omstillingskommunen Lødingen ytres det stor forundring over at det denne gangen er en statlig institusjon som representerer trusselen om nedlegging av en stor arbeidsplass i kommunen, uten at det foreligger kjente økonomiske eller pasientfaglige begrunnelser. Jeg anmoder derfor sterkt statsråden om å bidra til en avklaring rundt saken.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har i årets bestillerdokument til de regionale helseforetakene understreket at de skal prioritere rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006. De regionale helseforetakene, herunder Helse Nord, må sørge for at tjenestetilbudet utvikles slik at det blir en reell prioritering av denne pasientgruppen.

Jeg vil også nevne at departementet i løpet av 2006 skal ferdigstille plan for rehabilitering. Jeg er kjent med at Helse Nord RHF har høy prioritet på å ivareta "sørge for"-ansvaret innen rehabilitering. I 2004 vedtok styret en langsiktig handlingsplan for styrking av rehabilitering, geriatri og tilbud til kronikergruppene. Satsingen er langsiktig og koblet nært opp til våre strategier for styrking av lokalsykehus. Hålogalandssykehuset har i dag rehabiliteringstilbud ved sykehuset i Harstad og ved Lødingen Rehabiliteringssenter. Nye rehabiliteringsplasser inngår i byggeprosjektene ved de to andre sykehusene i Narvik og Stokmarknes. Harstad sykehus har foretakets avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, og i handlingsplan for rehabilitering er det vedtatt at denne avdelingen skal styrkes.

Sak om døgnbasert rehabilitering i Hålogalandssykehuset HF ble sist behandlet av helseforetakets styre 16. desember 2005. Det ble ikke fattet noe vedtak om nedlegging av Lødingen Rehabiliteringssenter i dette møtet, men administrasjonen vil fremme ny sak for styret med en helhetlig vurdering. I en slik vurdering er behovet for nærhet til andre spesialisthelsetjenester av de forholdene som må vektlegges. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er et fagområde hvor samarbeid med andre spesialiteter er sentralt for at pasientene skal få det tilbudet de har behov for.

Lødingen Rehabiliteringssenter har også nedslitte og uhensiktsmessige lokaler, og det er nødvendig med omfattende opprusting av bygningsmassen. Samtidig har rehabiliteringssenteret et rehabiliteringsfaglig miljø, og stor betydning som arbeidsplass i lokalsamfunnet. Saken har derfor mange sider som må vurderes. Jeg finner det derfor riktig å avvente den videre behandlingen i Helse Nord av hva som totalt sett er det beste tilbudet for den pasientgruppen det gjelder.