Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:462 (2005-2006)
Innlevert: 10.02.2006
Sendt: 13.02.2006
Besvart: 17.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet i stortingsåret 2004/2005 forslag om at styrets rett til å fastsette utbytte i Statkraft SF på lik linje med et ordinært aksjeselskap blir hjemlet i lov (Dokument nr. 8:25 (2004-2005)).
Er det slik at Regjeringen står ved prinsippet fra opposisjon om at utbyttet i Statkraft skal fastsettes etter samme prinsipper som for ordinære aksjeselskaper, og i så fall når og på hvilken måte vil Stortinget bli forelagt en endring av regelverket for utbytte i Statkraft SF?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Regjeringen Bondevik II satte høsten 2002 ned et utvalg for å vurdere statens forretningsmessige eierskap (Reinertsen-utvalget). Innstillingen ble levert 16. mars 2004 (NOU 2004:7). En av de anbefalingene utvalget gav var at aksjelovens normalregler for utbyttebeslutninger også anvendes for statsaksjeselskaper og statsforetak. Utvalgets innstilling ble ikke fulgt opp av regjeringen Bondevik.

Jeg vil i løpet av vårsesjonen legge fram en melding om statens forretningsmessige eierskap for Stortinget. Et punkt i meldingen vil være Reinertsen-utvalgets innstilling, herunder å drøfte anbefalingen om å endre reglene for utbyttebeslutninger i heleide statlige selskaper og statsforetak. Jeg vil her også drøfte de langsiktige utbytteforventningene til Statkraft.