Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:471 (2005-2006)
Innlevert: 15.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Når og i hvilken form vil statsråden komme til Stortinget med forslag om inndekning for merkostnadene knyttet til den nylig inngåtte avtalen om klinisk veterinærvakt gjeldende fra 1. juli 2006, og er det videre mulig å få en oversikt over lønnsutviklingen mv. for veterinærene, gitt Stortingets tilslutning til den nye avtalen, jf. oppstillingen i begrunnelsen?


Begrunnelse

Det vises til den nylig inngåtte avtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) om en ny avtale om klinisk veterinærvakt gjeldende fra 1. juli 2006. På bakgrunn av at avtalen innebærer en ytterligere påplusning på 9 mill. kr utover den eksisterende bevilgningen på kap. 1115 post 71 på om lag 80 mill. kr er det grunn til å stille spørsmål ved lønnsutviklingen for veterinærer de siste årene, spesielt sammenlignet med gruppen de i hovedsak skal betjene, nemlig landets bønder. Jeg ber derfor om å få tilsendt en oversikt knyttet til følgende utviklingstrekk, gitt Stortingets tilslutning til den nye avtalen:

1) De økonomiske rammene for avtalene om klinisk veterinærvakt de siste 5 årene (2002-2006) både i kroner og i prosentvis økning fra foregående år.
2) En oversikt over økning pr. år i vaktgodtgjørelsen pr. vakthavende veterinær i samme perioden (2002-2006).
3) En oversikt over samlet utbetalt bilgodtgjørelse pr. år til veterinærer i den samme perioden (2002-2006 ev. 2001-2005).
4) En oversikt over gjennomsnittlig utbetaling av bilgodtgjørelse pr. vakthavende veterinær pr. år i den samme perioden (2002-2006 ev. 2001-2005).
5) En oversikt over antall veterinærbesøk til norske bønder i de siste 10 årene, samt en oversikt over hvor stor andel av disse som har foregått utenom ordinær arbeidstid (2002-2006 ev. 2001-2005).

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Den nye avtalen med Den norske veterinærforening er inngått med forbehold om nødvendige budsjettvedtak i Stortinget. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. juli 2006. Jeg tar sikte på å fremme forslag for Stortinget om nødvendige budsjettendringer i Revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Veterinærer i klinisk praksis utfører sitt arbeid som selvstendig næringsdrivende. Jeg er ikke kjent med at det foreligger oversikt/statistikk over inntektsutviklingen for veterinærer de senere årene, men har nedenfor gitt svar på de konkrete spørsmålene som ble stilt.

Jeg finner grunn til å understreke at den inngåtte avtalen med Den norske veterinærforening i all hovedsak innebærer en styrking av bemanningen i vaktordningen, samt en forskyving av ressursinnsatsen til produksjonsdyr. Avtalen innebærer en økning av vaktgodgjøringen med 2,5 pst. fra 1. november 2006.

Spørsmål 1:

De økonomiske rammene for avtalene om klinisk veterinærvakt de siste fem årene (2002-2006) både i kroner og prosentvis økning fra foregående år.

Svar:

Nedenstående tabell viser utviklingen i budsjettert ramme for tilskudd til veterinær beredskap, dvs. vaktordninger for veterinærer. Fram til ultimo 2002 var det en kombinert vaktordning der vakthavende både ivaretok offentlige plikter og kliniske tjenester (avløsertjeneste for distriktsveterinærer). Dagens ordning med en rendyrket klinisk veterinærvakt ble etablert ved avtale mellom Den norske veterinærforening og staten ved Statens dyrehelsetilsyn av 3. desember 2002.

Siden 1. september 2002 er det benyttet statlige midler til en spesialvakt for kjæledyr. Dette er inkludert i de budsjettrammene som er angitt nedenfor. Spesialvakt for kjæledyr har hatt en kostnad på årsbasis på 10 mill. kr. Denne ordningen er avtalt avviklet fra 1. juli 2006.

Oppgitte tall for 2006 er beregnet kostnad både for klinisk veterinærvakt hele året og spesialvakt for kjæledyr i første halvår 2006. Tallene forutsetter at vaktordningen blir gjennomført i henhold til den avtalen som nylig ble inngått mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet.Tabell 1

Utvikling av budsjettert ramme for tilskudd til veterinær beredskap (veterinærvakt). For 2006 er angitt beregnet kostnad forutsatt at vaktordning i henhold til ny vaktavtale iverksettes fra og med 1. juli 2006

År Samlet ramme (mill. kroner) Prosentvis endring fra foregående år

2002 45,42 + 13,6 %

2003 65 + 43,1 %

2004 66,65 + 2,5 %

2005 76,88 + 15,3 %

2006 84,2 + 9,5 %Spørsmål 2:

En oversikt over økning pr. år i vaktgodtgjørelsen pr. vakthavende veterinær i samme perioden (2002-2006).

Svar:

Ettersom det fram til desember 2002 var en helt annen vaktordning enn den vi har i dag, vurderes det ikke som relevant å oppgi tall for 2002. Bemanningen i de enkelte vaktområdene har variert gjennom den perioden spørsmålet omfatter. Det har også i en periode vært differensierte satser for vaktgodtgjøring. Jeg finner det derfor mest hensiktsmessig å besvare spørsmålet med en oversikt i tabell 2 over beregnet gjennomsnitt for vaktgodtgjørelse pr. vaktområde pr. år for årene 2003-2006.Tabell 2 Beregnet gjennomsnittlig årlig vaktgodtgjørelse pr. vaktområde for klinisk veterinærvakt

År Gjennomsnittlig vaktgodtgjørelse (kroner)

2003 341 600

2004 351 900

2005 415 400

2006 490 000

Spørsmål 3:

En oversikt over samlet utbetalt bilgodtgjørelse pr. år til veterinærer i den samme perioden (2002-2006 ev. 2001-2005).

Svar:

Jeg antar at spørsmålet gjelder den reise- og skyssgodtgjørelse (skyssrefusjon) som er utbetalt til veterinærer i medhold av forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke-/inseminasjonsbesøk. Samlede utbetalinger over denne tilskuddsordningen er gitt i tabell 3.

Tabell 3 Oversikt over samlede utbetalinger i skyssrefusjonsordningen for veterinære reiserÅr Samlet utbetaling (mill. kroner)

2001 35,12

2002 33,17

2003 35,47

2004 37,75

2005 36,81Spørsmål 4:

En oversikt over gjennomsnittlig utbetaling av bilgodtgjørelse pr. vakthavende veterinær pr. år i den samme perioden (2002-2006 ev. 2001-2005).

Svar:

Skyssrefusjonsordningen gir utbetaling til veterinærer ved reise over en angitt minimumsavstand (20 km hver vei), uavhengig av når på døgnet reisen er foretatt. Departementet har dessverre ikke tallmateriale som gjør det mulig å avgjøre hvor stor andel av utbetalingene i skyssrefusjonsordningen som har gått til veterinærer som deltar i vaktordningen - eller til reiser som foretas i vakttiden. For å kunne gi en slik oversikt ville det være nødvendig med en svært ressurskrevende gjennomgang av enkeltregninger/bilag.

Spørsmål 5:

En oversikt over antall veterinærbesøk til norske bønder i de 10 siste årene, samt en oversikt over hvor stor andel av disse som har foregått utenom ordinær arbeidstid (2002-2006 ev. 2001-2005).

Svar:

Det foretas ingen offentlig registrering av veterinærers kliniske virksomhet. Det er derfor ikke mulig å gi eksakt svar på dette spørsmålet.

Tall sammenstilt av Budsjettnemnda for jordbruket indikerer at det i 1995 ble ytt om lag 1 million veterinærtjenester i landbruket, mens tilsvarende tall var om lag 530 000 i 2004.

Det er dessverre ikke mulig å angi hvor stor andel av veterinærbesøkene som har foregått utenom ordinær arbeidstid. Registreringer gjort av Den norske veterinærforening i perioden april 2003 - mars 2004 indikerer at det gjennomsnittlig er om lag 1,1 oppdrag på kveld/natt på hverdager i klinisk veterinærvakt og gjennomsnittlig om lag 2,6 oppdrag pr. døgn i helger.