Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:491 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Regjeringen på egnet måte sørge for at reglene for engasjement på pensjonistvilkår i Statens Personalhåndbok blir endret, slik at pensjonister kan engasjeres i statlig virksomhet på lik linje med annen offentlig og privat virksomhet?

Begrunnelse

I Statens Personalhåndbok, § 10.12.2, Engasjement på pensjonistvilkåravlønning, er det fastsatt at pensjonister som engasjeres i statlig virksomhet skal p.t. ha en avlønning på 120 kr timen. Dette er uavhengig av kompetanse og arbeid.
Det er vanskelig å se hva som var begrunnelsen for denne regelen da den ble innført, men der må i dagens samfunn være direkte i strid med målsettinger om en god seniorpolitikk i arbeidslivet. Hvis en pensjonert professor med god kompetanse og lang erfaring ønsker å ta oppdrag ved et universitet så vil lønnen være begrenset til 120 kr i timen. Samme personen kan imidlertid jobbe som ufaglært håndverker eller gartner for en høyere timepris. Dette oppleves som urimelig for den enkelte og som en sløsing med god kompetanse og erfaring som er opparbeidet gjennom et langt yrkesliv.
Ordningen praktiseres heller ikke i annen offentlig virksomhet. Kommunenes Sentralforbund har i B-rundskriv nr. 27/95 slått fast at slik avlønning ikke er i overensstemmelse med Hovedtariffavtalen. Kirken som arbeidsgiver praktiserer ikke pensjonistlønn. Tvert imot så har de bestemt at pensjonister som tar arbeid som prestevikarer skal ha lønn som ordinært fastsatt i vedkommende stilling i henhold til Hovedtariffavtalen kap. 3, jf. kap. 1 § 12.10.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Etter lov om Statens Pensjonskasse har alle ansatte i statlig virksomhet rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse. Dette følger av lovens § 5. Dette gjelder også statspensjonister som får pensjon fra Pensjonskassa og som tar seg arbeid i staten, selv med kortere arbeidstid enn 14 timer pr. uke. Pensjonen blir da avkortet med hva pensjonisten får i lønn. De samme reglene gjelder og i de kommunale pensjonsordningene, jf. Hovedtariffavtala i Kommunenes Sentralforbund, vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO § 7-6.

I staten har vi en ordning der alderspensjonister kan ta kortvarig arbeid på pensjonistvilkår uten avkorting av pensjonen. Pensjonistlønna er lik for alle og er i dag på 125 kr pr. time, men Fornyings- og administrasjonsdepartementet kan i særlige høve vurdere lønnen. Endring i disse regler slik representanten Høie foreslår, krever lovendring.

Jeg er positiv til at flest mulig av de som har fratrådt med pensjon og som ønsker det, kan ta seg arbeid ved siden av pensjonisttilværelsen. Der det er behov vil vi derfor også vurdere størrelsen på godtgjørelsen for slikt arbeid, uten at dette skal føre til nedsatt pensjon.

Jeg gjør oppmerksom på at spørsmål om avkorting av pensjon der pensjonister fortsetter i arbeid, vurderes i samband med pensjonsreformen. Det er derfor uheldig nå å fastsette nye generelle regler for pensjonistavlønning før pensjonsreformen er vedtatt.