Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:478 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 16.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Lege Svein Høegh Henrichsen sier i en artikkel på TV2 Nettavisen den 10. februar 2006 at revideringen av blåreseptordningen vil føre til at mange pasienter med moderat og alvorlig KOLS mister refusjonsberettigelsen for medisinene Seretide og Symbicort. Ifølge artikkelen er innsparingene med revideringene beregnet til 100 mill. kr.
Akter statsråden å sørge for at KOLS-pasienter ikke blir rammet av revideringen av blåreseptordningen?

Begrunnelse

Lege og leder av fagrådet for Lunger i praksis Svein Høegh Henrichsen sier i en artikkel på TV2 Nettavisen 10. februar 2006 at revideringen av blåreseptordningen vil føre til at store pasientgrupper som lider av moderat eller alvorlig KOLS vil miste retten til refusjon på medisinen de pr. i dag har gjennom blåreseptordningen. Dette vil igjen føre til flere sykehusinnleggelser og økt dødelighet, sier Henrichsen. I første omgang vil 90 pst. av KOLS-pasientene miste retten til refusjon, og må dermed søke på nytt igjen. Når man kutter medisineringen brått, vil det føre til at flere dør, slår Henrichsen fast. Det er medikamentene Seretide og Symbicort som har en god dokumentert effekt for pasienter som lider av moderat og alvorlig KOLS revideringen dreier seg om. Regjeringen skal komme med en strategiplan for KOLS i løpet av vårsesjonen, og jeg stiller meg dermed undrende til at det nå varsles kutt i blåreseptordningen for denne pasientgruppen før strategiplanen foreligger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Statens legemiddelverk har behandlet søknader om forhåndsgodkjent refusjon for KOLS-indikasjonen for de to aktuelle kombinasjonslegemidlene Seretide og Symbicort. Legemiddelverket konkluderte i 2004 med at den behandlingsmessige verdien ikke sto i et rimelig forhold til kostnadene, og søknadene ble avslått. Disse to kombinasjonslegemidlene har således aldri hatt forhåndsgodkjent refusjon etter regelverket i blåreseptforskriften § 9 for bruk mot KOLS.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) fattet Stortinget et budsjettvedtak som innebærer at dette bekreftes (jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005). I statsbudsjettet for 2006, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), foreslo Regjeringen ingen endring i forhold til dette budsjettvedtaket. Presisering av regelverket ble anslått å gi en innsparing over folketrygden på 100 mill. kroner i 2006.

Muligheten for å frigjøre ressurser skyldes at salgstall kan indikere at det skjer en forskrivning av de aktuelle legemidlene til KOLS-pasienter på blå resept etter § 9 i strid med gjeldende regelverk og vedtak fattet av Statens legemiddelverk. Omfanget kan være stort. I tillegg er det grunn til å tro at det også skjer en forskrivning ikke bare til pasienter med alvorlig KOLS, men også for pasienter med mild til moderat KOLS. Det er ikke vist at denne pasientgruppen har nytte av behandling med kombinasjonslegemidlene. Slik forskrivning er verken i tråd med medisinsk indikasjon, faglige retningslinjer eller refusjonsregelverket.

En av årsakene til at det skjer en gal forskrivning av disse legemidlene på blå resept kan være at regelverket ikke har vært tydelig nok på hvilke legemidler som har forhåndsgodkjent refusjon for astma, og hvilke som kan forskrives på blå resept for KOLS.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om KOLS-legemidlene, har Statens legemiddelverk nettopp gjennomført en høring om endring i blåreseptforskriften, som vil presisere hvilke produkter som er forhåndsgodkjent for refusjon etter blåreseptforskriften § 9 for henholdsvis astma og KOLS. I dagens forskrift er det et felles sykdomspunkt for KOLS og astma. Forslaget innebærer at det felles punktet blir gjort om til to separate punkter. Den foreslåtte presiseringen tydeliggjør at Seretide og Symbicort ikke har forhåndsgodkjent refusjon på blå resept. Siden det feilaktig foregår forskrivning på blå resept for disse legemidlene, kan en slik tydeliggjøring i forskriften oppfattes av enkelte leger og pasienter som om de to legemidlene fjernes fra ordningen.

Jeg er opptatt av at denne presiseringen av gjeldende regelverk ikke skal ramme KOLS-pasienter som har god nytte av behandlingen med disse legemidlene. Pasienter med alvorlig KOLS, som legen vurderer har nytte av de aktuelle legemidlene, vil kunne sikres refusjon etter den individuelle refusjonsordningen (blåreseptforskriften § 10a). Det er derfor ikke slik at KOLS-pasientene mister muligheten til blåreseptrefusjon for de aktuelle legemidlene.

Forslaget som har vært på høring fra Statens legemiddelverk, innebærer at det vil etableres en overgangsordning for å sikre at de aktuelle KOLS-pasientene kan få slik refusjon. Overgangsordningen vil legge til rette for at pasienter får refusjon for disse legemidlene inntil en fornyet medisinsk vurdering hos lege, eller inntil pasienten har fått ny resept på et kombinasjonslegemiddel. Overgangsordningen vil videre innebære at fastlege/allmennlege i en overgangsperiode kan søke om individuell refusjon, slik at de aktuelle pasientene ikke behøver å oppsøke spesialist. Trygdeetatens saksbehandlingstid av individuelle søknader er redusert betydelig, og er i dag ca. 2,5 uke i gjennomsnitt. Dette betyr at pasientene ikke behøver å vente lenge på vedtak for søknadene om individuell refusjon. Dersom søknaden om individuell refusjon innvilges, vil pasientene få legemidlene som om de hadde vært på "vanlig blå resept".

Det er således ikke slik at pasienter som har god nytte av behandlingen med kombinasjonslegemidlene, skal måtte slutte brått på grunn av presiseringen av regelverket.

Jeg nevner videre at det finnes en rekke legemidler som har forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften § 9, både for pasienter med mild og moderat KOLS, og for pasienter med alvorlig KOLS. Dette er nærmere beskrevet i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Jeg vil presisere at det ikke foretas endringer i regelverket nå som fjerner legemidler mot KOLS som har hatt innvilget forhåndsgodkjent refusjon.

Endringen av blåreseptforskriften vil i utgangspunktet være uavhengig av arbeidet med den nasjonale KOLS-strategien. Begrunnelsen er at det nå gjennomføres en formell presisering av gjeldende regelverk, som spesifiserer hvilke legemidler som har forhåndsgodkjent refusjon for henholdsvis KOLS og astma.

Jeg vil i revidert nasjonalbudsjett for 2006 komme tilbake med en statusrapport om konsekvensen av en forskriftsendring på dette området, samt en omtale av arbeidet med KOLS-strategien mer generelt.