Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:482 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 24.02.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Containerskipet MS "Tananger" fikk nylig motorstopp utenfor Sørlandet ved Flekkefjord. Det tok 12 timer fra Hovedredningssentralen fikk beskjed om motorhavariet til slepebåtassistanse nådde frem til havaristen. I 2005 havarerte "Fjord Champion" under dramatiske forhold på samme kyststrekning. Den gang var det bare flaks som hindret en større miljøkatastrofe da det tok lang tid før assistanse nådde frem til havaristen.
Mener statsråden beredskapen og responstiden er god langs Sørlandskysten sett i lys av disse episodene?

Begrunnelse

I et møte den 16. februar 2006 med representanter fra Sjømannsforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund med deler av Agder-benken ble det ropt et kraftig varsku om den mangelfulle oljeberedskapen og sikkerheten langs kysten av Sørlandet. Det ble sagt at mye av utstyret er gammelt og utgått på dato. Norsk Arbeidsmandsforbund pekte på at en ulykke langs sørlandskysten kan koste milliarder av kroner. Oljevernberedskapen kan styrkes med bedre utstyr og det er viktig å investere i mer moderne utstyr, ble det uttalt. Samtidig var det i St.meld. nr. 14 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 178 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap, en klar intensjon om viktigheten av et best mulig beredskapsnivå og sikkerhet langs norskekysten. Fra flere hold er det blitt påpekt at i forhold til den store skipstrafikken utenfor Sørlandskysten så er beredskapen altfor mangelfull på denne kyststrekningen. Det er av disse grunner ønskelig å få Regjeringens vurdering og syn på denne situasjonen og en avklaring om hva Regjeringen eventuelt vil gjøre for å sikre en god og forsvarlig sjøsikkerhet og oljevernberedskap langs denne kyststrekningen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Hendelsen med containerskipet MS "Tananger" den 15. februar 2006 gir innledningsvis grunn til å minne om at det er rederen som har det primære ansvaret for å vurdere situasjonen og iverksette de tiltak som er nødvendig for å hindre en akutt forurensning. Kystverket vil, når de er varslet, følge situasjonen, og dersom det ikke iverksettes nødvendige tiltak fra reders side, kan Kystverket pålegge reder andre tiltak, eller selv iverksette disse dersom reder ikke følger opp pålegget.

Av representantens spørsmål kan man få det inntrykk at MS "Tananger" fikk assistanse først 12 timer etter at den kom i vanskeligheter. Dette stemmer ikke.

Kystverket har opplyst at de først ble gjort oppmerksom på hendelsen gjennom mediene kl. 15:00, og kontaktet da straks både Hovedredningssentralen i Sør-Norge og redningsskøyta "Gjert Wilhelmsen". Det ble opplyst til Kystdirektoratet at kapteinen på MS "Tananger" kl. 09:00 hadde varslet redningsskøyta "Gjert Wilhelmsen" direkte om at fartøyet hadde fått maskinstans og var kommet i drift. Kl. 09:07 varslet redningsskøyta Hovedredningssentralen om at de gikk til assistanse av MS "Tananger". Tilsvarende melding ble sendt Rogaland radio. Redningsskøyta hadde sleper om bord i MS "Tananger" kl. 09:50. Den kunne ikke slepe havaristen til havn under de rådende værforholdene, men holdt fartøyet godt klar av kysten i påvente av tilstrekkelig slepebåtkapasitet. MS "Tananger" fikk således assistanse etter mindre enn én time.

Kystverket fikk også opplyst at reder hadde inngått avtale med slepebåtselskapet Buksér og Bergning, og at slepebåten skulle ankomme MS "Tananger" ca. kl. 20:00. Kystverket kontaktet Buksér og Bergning. De opplyste at de kunne ha avbrutt et annet slepeoppdrag, og gått til assistanse tidligere på dagen, men rederen til MS "Tananger" var av den oppfatning at det var tilstrekkelig med slepeassistanse på kvelden.

Etter at Kystverket var blitt gjort oppmerksom på situasjonen, fulgte de den kontinuerlig utover ettermiddagen. Kapteinen på redningsskøyta anså at situasjonen var under kontroll. Men for å være forberedt på mulige endringer, iverksatte Kystverket også en kartlegging av andre relevante sleperessurser i området. Taubåten "Khan" i Farsund ble kontaktet og var klar til å gå hvis det ble påkrevd. Videre ble kystvaktfartøyet "Lafjord" som befant seg 25 nautiske mil syd for havaristen kontaktet. Det befant seg også 4 større ringnotfartøyer inne på Egersund havn.

Denne hendelsen viser at ikke bare slepebåter må regnes inn blant de tilgjengelige sleperessursene. MS "Tananger" fikk tidlig assistanse fra redningsskøyta, og denne hadde situasjonen under kontroll og holdt MS "Tananger" fram til slepebåten ankom. Kystverket kartla i tillegg andre tilgjengelige sleperessurser i området. For at Kystverket skal kunne gjøre dette må de ha tidlig varsel, og normalt varsles de av Hovedredningssentralen og kystradioen ved slike situasjoner. Kystverket har tatt den manglende varslingen den 15. februar opp med Hovedredningssentralen.

Vurderingen av slepebåtberedskapen er en prioritert oppgave i departementet. På bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap ba Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket evaluere slepebåtberedskapen langs hele kysten. Kystverkets rapport er nå til vurdering i departementet, og denne vil bl.a. bli sett i sammenheng med Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2007. I Soria Moria-erklæringen er det framholdt at Regjeringen vil "sikre en god slepebåtkapasitet med rask responstid langs hele kysten." Rapporten vil være et viktig bidrag i dette arbeidet.