Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:483 (2005-2006)
Innlevert: 16.02.2006
Sendt: 17.02.2006
Besvart: 24.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kalkingsprosjekter over hele Sør-Norge står på grunn av manglende bevilgning i fare for å måtte opphøre. Elven Kvina i Vest-Agder blir fortsatt kalket med midler fra i fjor, men kalkingen må snart stoppes på grunn av den dramatiske reduksjonen i bevilgninger til kalking over statsbudsjettet for 2006. Kvina har blitt kalket i 12 år og det er lagt ned i størrelsesorden 30 mill. kr i prosjektet. Stopp i kalkingen vil medføre total utryddelse av laksen i løpet av et par år.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå dette?

Begrunnelse

Kvina er muligens det beste eksemplet på den dramatiske reduksjonen i kalkingsbevilgningene for 2006, men langt fra enestående.
I Kvina ble det tatt opp 2 000 kilo laks i 2005, noe som var rekord for vassdraget etter kalkingen startet i 1994. Staten har lagt ned i størrelsesorden 30 mill. kr i prosjektet og dugnadsarbeidet har pågått i 12 år. All innsatsen ligger nå an til å være bortkastet. Bakgrunnssurheten i Kvina er mellom pH 5,0 og pH 4,7, surheten bør ikke overskride pH 6,4 dersom smolten skal klare seg godt og ikke under noen omstendighet mer enn pH 6,0. Konsekvensen av pH som Kvina har i dag er at all laks som står i elva vil dø, ny yngel vil dø lenge før smoltifisering og hele stammen vil dø ut i løpet av 2-3 år. Det er verdt å merke seg at både Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet har engasjert seg i saken i håp om å få Regjeringen til å legge mer penger inn i kalkingen av Kvina. Det er også grunn til å peke på Regjeringens klare målsetting om å stoppe tap av artsmangfold innen 2010. Laksestammen i Kvina overlever jo riktignok ikke til 2010 dersom Regjeringen ikke endrer politikk.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg er vel kjent med situasjonen for laksebestanden i Kvina og andre forsurede vassdrag på Sør- og Vestlandet. Etter nøye vurdering har jeg kommet til at kalkingen inntil videre skal fortsette i alle nasjonale prosjekter som er igangsatt, og Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 20. februar fått beskjed om dette. Jeg vil følge kalkingsvirksomheten nøye i tiden fremover, og komme tilbake til Stortinget med tiltak for å styrke dette arbeidet slik Stortinget ba om under behandlingen av Miljøverndepartementets budsjett for 2006.