Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:487 (2005-2006)
Innlevert: 17.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 28.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Påkjørsler og ulykker med biler og vilt er et stort problem. Ved å bygge tilstrekkelig og gode nok viltpassasjer og gjerder med mange porter vil man kunne forebygge menneske- og dyretragedier langs våre veier. E6 fra Gardermoen og nordover er ifølge statistikker en svært farlig strekning. Nå planlegges en ny firefelts E6.
Hva vil statsråden gjøre for å forebygge dette problemet ved bygging av ny E6?

Begrunnelse

For elg og annet vilt representerer E6 nordover fra Gardermoen en barriere. Det er dokumentert at 2/3 av det tilgjengelige vinterbeitet for elgen som kommer ned fra høydene i vest, finnes på østsiden av E6. Alle fakta rundt dette er dokumentert i rapporter bl.a. på Høyskolen i Hedmark.
Dette medfører dødsulykker og mange personskader i kollisjon mellom bil og elg. Store mengder påkjørsler kan dokumenteres av viltnemnder i flere kommuner langs E6. Det er lett å sette opp et regnestykke som viser en meget stor samfunnsmessig og økonomisk gevinst ved å sette i verk tiltak. Tar man med de tragediene som ikke lar seg prissette i tillegg, bør ansvarlige myndigheter ta dette på alvor.
Viltnemndene opplever at Vegvesenet har "vært tunge å jobbe mot". De opplever at planleggere i nye veisaker ikke har sett eller ser størrelsen på problemet. Det planlegges for få viltpassasjer og de som bygges/planlegges er for smale.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er i likhet med representanten Tenden opptatt av den ulykkesrisiko som viltkryssinger utgjør. Det er en stor utfordring for Statens vegvesen å ta vare på trafikksikkerheten og samtidig viltets behov for å krysse vegen.

På veger med mer enn 10 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) eller med midtdeler fraråder Statens vegvesen i dag viltgjerder med åpninger (sluser) hvor viltet kan krysse over vegen i plan. Strekningen på E6 fra Gardermoen og nordover mot Kolomoen har i dag en trafikkmengde på mellom 10 000 og 20 000, med størst trafikk ved Gardermoen. Det er mange påkjørsler av elg på E6 fra Gardermoen og nordover. Dagens tiltak med viltgjerder og sluser er ikke tilfredsstillende og avbøtende tiltak blir derfor kontinuerlig vurdert.

I forbindelse med planleggingen av E6-prosjektet fra Gardermoen til Kolomoen ser jeg det som nødvendig å utrede løsninger som vil sørge for at viltet ikke krysser vegen, men gir tilstrekkelige krysningsmuligheter over eller under vegen. Statens vegvesen vil i den videre planleggingen arbeide for å få til gode løsninger i samarbeid med berørte kommuner, lokale viltinteresser og viltfaglig kompetanse hos fylkesmennene i Oslo/Akershus og Hedmark.

Når det gjelder strekningen fra Gardermoen til Tømte-krysset i Eidsvoll kan jeg orientere om at de viltgjerdene med åpninger (sluser) hvor viltet i dag krysser vegen, vil bli stengt. Viltet vil i fremtiden i stedet krysse vegen på overganger eller i underganger.

På strekningen Gardermoen-Dal vil det bli bygget to store viltpassasjer over E6. I tillegg vil vegfyllingen over Risa bli erstattet med bru, hvor viltet kan krysse under E6. Videre nordover vil viltet kunne krysse under myrbruene nord for Nebbenes, over Eidsvolltunnelen og under Julsrudbrua. I tillegg vurderer Statens vegvesen å bygge ytterligere en til to underganger hvor viltet kan krysse E6.

Hvorvidt det er behov for spesielle tiltak for viltet mellom Tømtekrysset og Minnesund blir vurdert i pågående planprosess.

Fra Minnesund, videre langs Mjøsa til Skaberud, er planleggingen ikke kommet så langt at vilttiltak er avklart. Videre nordover til Kolomoen vil det bli bygget viltgjerder på hele strekningen, med tre bruer hvor viltet kan krysse under E6.

Tiltak for å ta vare på viltet og hindre viltulykker er på strekningen Gardermoen-Kolomoen kostnadsberegnet til rundt 150 mill. kr.