Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:496 (2005-2006)
Innlevert: 20.02.2006
Sendt: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Det viser seg at tidligere barnehjems- og skolehjemsbarn som har søkt staten om erstatning for ødelagt barndom, må regne med å vente i opptil 3 år før søknaden deres blir behandlet. Da Stortinget vedtok å gi denne gruppen billighetserstatning på inntil 300 000 kr, trodde ingen at behandlingstiden kunne bli så lang. De fleste barna som har opplevd overgrep har måttet vente i mange år på å bli trodd og å få oppreisning fra det offentlige.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i disse sakene?

Begrunnelse

I de seinere åra har det kommet fram at flere barn ble utsatt for omsorgssvikt og overgrep under opphold i barneverninstitusjoner. Tidligere statsråd Laila Dåvøy satte derfor ned et utvalg som skulle kartlegge omfanget av og bakgrunnen for omsorgssvikt og overgrep mot barnehjemsbarn i perioden 1945 til 1980. Karleggingsutvalget ble ledet av Edvard Befring og la fram rapporten sin 1. november 2004. I utredningen dokumenteres det at mange av barna ble utsatt for alvorlige overgrep og manglende omsorg. Befring-utvalget understreket at det offentlige hadde et særlig ansvar for disse barna siden myndighetene overtok omsorgsansvaret for barn som ble plassert i barnehjem og spesialskoler. Utvalget anbefalte at de generelle velferdsordningene legges til grunn, og at Stortingets billighetserstatningsordning er mest aktuell for dem som er berettiget til erstatning fra det offentlige. Regjeringen Bondevik II fulgte opp utvalgets anbefalinger i St.meld. nr. 24 (2004-2005).
Da Stortinget behandlet saken, var det full enighet om å tilkjenne erstatning på inntil 300 000 kr til tidligere barnehjems- og skolehjemsbarn. Begrunnelsen for erstatningen var å gi en viss økonomisk kompensasjon for den urett som er gjort. Det ble samtidig understreket at ingen pengesum kan kompensere for de overgrepene som disse barna har vært utsatt for. Erstatningsbeløpet blir fastsatt skjønnsmessig basert på en samlet vurdering av hva som er rimelig i det enkelte tilfellet.
Stortinget har nylig vedtatt å opprette et ekstra billighetserstatningsutvalg for å dekke forventet økning i antall søknader om billighetserstatning av statskassen fra nye grupper i samfunnet. Dette gjelder blant annet tidligere barnehjemsbarn og skolehjemsbarn. Det nye utvalget bør kunne bidra til fortgang i disse sakene.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Søknader om billighetserstatning rettes til Justissekretariatene, som videresender disse til de ansvarlige faginstansene for forberedende behandling. For Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområder (bl.a. barnehjemssaker) er dette Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), for spesialskoler for barn med adferdsvansker er dette Utdanningsdirektoratet. Direktoratene innhenter nødvendig dokumentasjon og skriver en uttalelse i saken, som oversendes justissekretariatene. Stortingets billighetserstatningsutvalg skal deretter fatte vedtak i saken.

I forbindelse med utarbeidelsen av St.meld. nr. 24 (2004-2005) Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar, og stortingsvedtaket om å gjøre tilpasninger i billighetserstatningsordningen for disse gruppene, har det kommet svært mange søknader om erstatning fra disse gruppene. I Bufdir er søknadsmengden fem-doblet det siste året.

Både for å få unna økt saksmengde og å redusere saksbehandlingstid har Bufdir blitt styrket med 7 stillinger, og det vil pr. 15. mars 2006 være 9 personer som arbeider med disse sakene i direktoratet.

Departementet vil i dialog med Bufdir fortløpende vurdere behovet for ytterligere styrking av direktoratet, slik at den forberedende saksbehandlingstiden for søknader om billighetserstatning for gruppen barnehjemsbarn og fosterbarn kan kortes kraftig ned.

Departementet bidrar i tillegg med 1,5 stillinger (775 000 kr) til justissekretariatene, samt 144 000 kr til billighetserstatningsutvalg II i 2006.