Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:518 (2005-2006)
Innlevert: 27.02.2006
Sendt: 27.02.2006
Besvart: 07.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta et initiativ til å få fremskyndet utrettingen av seilingsleden i Brevikstrømmen, ser ikke statsråden at dette vil kunne være et viktig verktøy for fortsatt næringsutvikling i industrien og regionen, er det slik at statsråden eller politisk ledelse i departementet har vært inne og omprioritert midler fra dette prosjektet til andre, og eventuelt, dersom det stemmer, hvilke prosjekter er da prioritert opp til fordel for dette prosjektet og eventuelt hvorfor?

Begrunnelse

Utretting av Brevikstrømmen har ligget inne som et prioritert prosjekt hos Kystverket siden 2005, men falt dessverre ut under behandlingen av statsbudsjettet for 2006. Jeg har også fått signaler om at det kan se ut som om utbedringen av Brevikstrømmen også er tatt ut av Kystverkets planer for 2007. Dette er svært uheldig for brukerne av farleden, og industrien som allerede har brukt flere millioner på mudring og utbedring av kaiområdene for å kunne ta imot større skip. Denne innseilingsleden er av svært stor betydning for store deler av industrien og næringslivet i Grenlandsområdet som konkurrerer i et svært konkurranseutsatt marked, med blant annet en rekke lavkostland. Det er også foretatt en nyttekostnadsanalyse som klart slår fast at dette er et lønnsomt prosjekt som burde vært gjennomført. Seilingsleden i dag har også en innseiling som innebærer en viss sikkerhetsrisiko. Det er derfor svært viktig å få fortgang i utbedringen av farleden for å redusere sikkerhetsrisikoen i området, men det er også svært avgjørende for at eksportbedriftene i området skal kunne ta imot større skip på sine anlegg for å få ut større mengder av gangen, og for å få redusert bedriftenes transportkostnader.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 og Stortingets behandling av denne skal følges opp av transportetatene med sektorvise handlingsprogrammer. Kystverket har på denne bakgrunn utarbeidet et handlingsprogram for 2006-2015.

Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble planrammen for Kystverket satt til 6 mrd. kr i 2004-kroner for hele planperioden. Planrammen for farleder, fiskerihavner, planlegging og mindre vedlikehold er i henhold til Nasjonal transportplan ca. 235 mill. kr for 2006.

Som kjent vedtas statsbudsjettet for ett år av gangen, og gjennomføringstakten av Kystverkets handlingsprogram er avhengig av handlingsrommet i økonomien og den årlige budsjettprosessen. Jeg vil i denne sammenheng også understreke at Nasjonal transportplan angir årlige planrammer, og at oppfølgingen i de årlige budsjettene derfor varierer som følge av ulike prosjekters størrelse og kontantstrøm. Som et eksempel kan nevnes at det for 2006 er satt av 75 mill. kr til bygging av en trafikksentral i Nord-Norge i 2006, mens den gjennomsnittlige planrammen for dette ansvarsområdet er på ca. 10 mill. kr pr. år.

I handlingsprogrammet for Kystverket 2006-2015 er det foreslått å utbedre farleden i Brevikstrømmen i perioden 2006-2008. Kostnadsoverslaget for dette tiltaket er 80 mill. kr.

I statsbudsjettet for 2006 er den tildelte budsjettrammen for farleder, fiskerihavner, planlegging og mindre vedlikehold 182,1 mill. kr. Ettersom utbyggingen av fiskerihavna i Værøy ble foreslått tatt inn i budsjettet i 2006 i stedet for i 2008, ble det nødvendig å endre noe på den foreslåtte prioriteringen som ligger i Kystverkets handlingsprogram. Ut fra de foreliggende budsjettmessige rammer var det ikke mulig å foreslå å starte opp både prosjektet i Værøy og i Brevikstrømmen samme år, selv om begge tiltakene er beregnet å være lønnsomme.

Som nevnt over kan rammene på de enkelte områdene varierer år for år. Totalt sett er Kystverkets budsjett for 2006 på nivå med den gjennomsnittlige årlige planrammen i Nasjonal transportplan. Jeg vil derfor vurdere muligheten for å starte opp prosjektet i Brevikstrømmen i de kommende budsjettår.