Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:519 (2005-2006)
Innlevert: 27.02.2006
Sendt: 27.02.2006
Besvart: 08.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Et oppslag i VG 24. februar signaliserer at "Kontrollsentralen på Røyken består". En intern arbeidsgruppe i Avinor skal ha utarbeidet et forslag som medfører at den planlagte Kontrollsentral Sør, som er vedtatt lokalisert til Stavanger flyplass, Sola, reduseres og innflygningstjenesten til Gardermoen beholdes på Røyken. Det er med dette gitt inntrykk av at vedtaket om etableringen av Kontrollsentral Sør i Stavanger kan reverseres.
Kan statsråden forsikre om at tidligere vedtak ligger fast og skal gjennomføres som planlagt?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti forutsetter at de vedtak Avinors styre allerede har fattet om flytting av kontrollsentralen til Sola ligger fast og at Kontrollsentral Sør i Stavanger fortsetter i samsvar med tidligere vedtak, uten modifisering eller endringer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at det er redegjort for Avinors omstilling i eiermeldingen om selskapet (St.meld. nr. 36 (2003-2004), jf. Innst. S. nr. 262 (2003-2004)). Det framgår her at Avinors styre har besluttet å redusere antall kontrollsentraler fra fire til to. På det tidspunktet var det ikke tatt stilling til lokalisering av kontrollsentral Sør. Det ble vist til at omstillingstiltakene etter Samferdselsdepartementets vurdering lå innenfor styrets ansvarsområde. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det orientert om omstillingen, herunder at Avinors styre har vedtatt nedlegging av Oslo kontrollsentral i Røyken, og at ansvaret overføres til Stavanger kontrollsentral i 2008. Innflygingskontrollen for Gardermoen ligger i dag i Røyken. Det er fra Avinors styre og ledelse forutsatt at denne skal flyttes til Gardermoen.

I august 2005 ble det igangsatt en vurdering av omorganisering av luftrommet i Østlandsområdet, herunder hvordan grensesnittet mellom innflygingskontrollen og andre funksjoner som pr. i dag er lagt til kontrollsentralen i Røyken, best kan ivaretas.

Arbeidet tar utgangspunkt i et arbeid som ble påbegynt i 2001. Dette prosjektet er benevnt SOL/NORSIM. Implementeringen av SOL/NORSIM var ett av de tiltak som Havarikommisjonen for transport tok opp i sin rapport om sikkerhet i luftfarten. Avinor opplyser at arbeidet vil være tidkrevende, og selskapet vil derfor i mellomtiden iverksette kompenserende tiltak, slik at sikkerheten ivaretas. Luftfartstilsynet har blant annet stilt krav om økt vertikal separasjon av flytrafikken i Østlandsområdet i påvente av at ny organisering av luftrommet gjennomføres. Ifølge Avinor vil det være mest formålstjenlig å gjennomføre arbeidet med omorganisering av luftromstrukturen på Østlandet før selve flyttingen av kontrollsentralen til Stavanger. Dette vil kunne innebære en noe senere oppstart av ny kontrollsentral i Stavanger enn opprinnelig forutsatt.

Avinors interne arbeidsgruppe har anbefalt at man for Østlandsområdet samlokaliserer den såkalte matesektorfunksjonen med innflygingskontrollen, som allerede er vedtatt flyttet til Gardermoen. I en rapport fra SINTEF til Avinor pekes det på at en eventuell separat organisering av disse funksjonene vil kunne være utfordrende. Videre har den danske flysikringstjenesten Naviair kvalitetssikret Avinors vurdering om sikkerhets- og kapasitetsmessige gevinster ved samlokalisering av matesektorene og innflygingskontrollen. Avinor opplyser at en eventuell lokalisering av matesektorene for Østlandsområdet til Gardermoen i tråd med arbeidsgruppens anbefaling, vil kunne innebære at om lag 40 færre flygeledere enn opprinnelig planlagt, overføres til den nye kontrollsentralen i Stavanger. Avinor gjør oppmerksom på at tallet er usikkert.

Vedtaket om lokalisering av kontrollsentral Sør i Stavanger står fast. Avinor forventer en vekst i underveistrafikken over Sør-Norge. Denne veksten forutsettes ivaretatt av den nye kontrollsentralen i Stavanger og kan medføre behov for utvidelse av tjenesten der. Gjennomføring av byggearbeider og romprogram i Stavanger videreføres derfor i samsvar med opprinnelig plan. Avinors utredningsarbeid må i denne sammenheng anses å være en normal del av det løpende arbeid med å finne de sikreste og mest effektive løsningene for avvikling av flytrafikken.

Avinor har opplyst at styret vil bli orientert om status i saken i møte 13. mars 2006. Eventuelt forslag om endringer i planlagt oppgavefordeling vil kunne bli lagt fram for styret senere i år.

Jeg kan på bakgrunn av ovenstående bekrefte at kontrollsentralen i Røyken vil bli lagt ned og flyttet til Stavanger. Hvorvidt pågående vurderinger med siktemål å optimalisere kapasitet og sikkerhet vil kunne innebære endringer i oppgavefordelingen mellom kontrollsentralen i Stavanger og de funksjonene som er planlagt flyttet til Gardermoen er et forhold som ennå ikke er behandlet av Avinors styre.