Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:541 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 03.03.2006
Besvart: 10.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I spørretimen 1. mars gav statsråd Terje Riis-Johansen uttrykk for at et viktig virkemiddel for å unngå beitenekt i Nord-Trøndelag og Nordland ville være økt uttak av jerv i disse områdene.
Hvilke tiltak vil miljøvernministeren sette inn for å oppnå økt uttak av jerv i disse områdene før beitesesongen er i gang?

Begrunnelse

Jerven står for mer enn 50 pst. av tapene blant norsk sau på utmarksbeite. Det vedtatte bestandsmålet er 39 og antallet som ynglet sist sesong er 49, altså en måloppnåelse på mer enn 125 pst. Det finnes mer enn 300 jerv i Norge og den er en økonomisk belastning for en del områder og en direkte trussel mot livsgrunnlaget i andre områder av landet. Jerven er imidlertid et dyr som er svært vanskelig å ta ut ved vanlig jakt.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur fastsatte Stortinget nasjonale bestandsmål for store rovdyr i Norge, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Disse bestandsmålene er fordelt på åtte rovviltregioner etter en bred høringsprosess. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er ti årlige ynglinger både i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og i region 7 (Nordland). Med utgangspunkt i dokumenterte ynglinger i perioden 2003-2005 er bestandsmålet for jerv nådd i region 7, men ikke i region 6.

Jeg ønsker i tråd med forliket i Stortinget våren 2004 en størst mulig alminneliggjøring av rovviltforvaltningen. For å bidra til økt lokal medvirkning er fellingen koblet til grunneierretten på linje med andre jaktformer. Felling av jerv bør derfor i størst mulig grad foregå med de samme metodene som benyttes på annet jaktbart vilt. Hovedvirkemiddelet for bestandsregulering av jerv er lisensfelling. Under årets lisensfelling ble det gitt en kvote på åtte jerv i Nord-Trøndelag, hvorav sju ble felt. I Nordland satte den regionale rovviltnemnda lisenskvoten til 22 jerv, og ti ble felt.

Det kan være områder der resultatene av en lisensfelling ikke gir tilstrekkelig måloppnåelse i forhold til skadepotensialet. Skadefelling vil da være et virkemiddel for å kunne avverge en alvorlig skadesituasjon. Direktoratet for naturforvaltning vil gjennom våren 2006 løpende vurdere om det skal iverksettes hiuttak av jerv, blant annet i Nord-Trøndelag og Nordland. Denne vurderingen vil bli foretatt i samråd med de regionale rovviltnemndene. De regionale rovviltnemndene utarbeider nå langsiktige regionale forvaltningsplaner for rovvilt innenfor sin region, med utgangspunkt i vedtatt nasjonal rovviltpolitikk. Disse planene vil bidra til å sikre en differensiert forvaltning av rovvilt innen den enkelte region. Formålet med en differensiert forvaltning er bl.a. økt forutsigbarhet og reduksjon av skadeomfang og konfliktnivå.