Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:546 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i avklaringen av lokalisering av nytt nasjonalt motorsportssenter?

Begrunnelse

Det vises til meldinger i lokalmedia om at ovennevnte sak var utsatt blant annet på grunn av statsrådens OL-tur. Det vises også til brev fra Buskerud fylkeskommune til Kultur- og kirkedepartementet 15. desember 2005 vedrørende nasjonalt motorsportsenter på Eggemoen.
I brevet heter det at Fylkesutvalget stiller seg bak kandidaturet for nytt nasjonalt motorsportssenter på Eggemoen. I lys av idrettstyrets innstilling om valg av Rudskogen fremholder Buskerud fylkeskommune at Eggemoen fremdeles fremstår som et særlig godt egnet område med sin lokalisering til befolkningstettede områder sentralt på Østlandet og hovedstaden. Dette vil være akseptabel reiseavstand til å dekke rekrutteringsgrunnlaget blant barn og ungdom i hele regionen. Områdets størrelse og eksisterende virksomhet vil kunne dekke behovet for en rekke støtte- og bifunksjoner. Kandidaturer har også støtte i motorsportens egen organisasjon Norges motorsportforbund sammen med en rik støtte i regionen. Buskerud fylkeskommune er forundret over at idrettsstyret ikke støtter sin egen motororganisasjons støtte til Eggemoen.
Ved godkjenningen av kjøpekontrakten og avtalen var kommunestyret i Ringerike kjent med at departementet hadde gitt svært positive signaler om programsatsingsmidler til Eggemoen Motorsportsenter, noe som bl.a. kom til uttrykk i departementets brev av 11. mai 2004 til Norges Motorsportsenter og 1. juli 2004 til Skifte Eiendom.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den avklaringen representanten Knudsen etterspør ble offentliggjort tirsdag 7. mars 2006. Da gjorde jeg det kjent at prosjektet på Rudskogen vil bli tildelt inntil 20 mill. kr fra spillemidlene til utvikling av et hovedanlegg for motorsport. Vedtaket er fattet etter en grundig gjennomgang av saken, der alle berørte parter har fått anledning til å fremme sine synspunkter.