Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:549 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Samferdselsministeren har tidligere gått ut og lovet satsing på høyhastighetsbaner i Norge.
Vil samferdselsministeren nå sørge for å dra nytte av resultatene fra den uavhengige rapporten Interreg IIIA "Ny jernbane Oslo-Gøteborg" for å få fortgang i utredningsarbeidet med høyhastighetsbaner på strekningen og om mulig sørge for at planlagte investeringer på Østfoldbanen kan sees i sammenheng med en eventuell fremtidig utbygging av høyhastighetsbane?

Begrunnelse

Jernbanen har i prinsippet tapt konkurransen mot veitransport på strekningen Oslo-Göteborg. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan, jf. Innst. S. nr. 240 (2003-2004), ba Stortinget Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med konkrete planer for en sammenhengende høyhastighetsbane på strekningen Oslo-Göteborg med tanke på økt person- og godstrafikk. I brev fra Samferdselsdepartementet av 21. mars 2005, fremgår det at Samferdselsdepartementet har "[...] gitt Jernbaneverket i oppdrag å foreta nye vurderinger av om det er samfunnsmessig interessant med oppgradering eller nybygging av banestrekninger for hastigheter over 200 km/t". For å gi en god illustrasjon av effektene av eventuell satsing på høyhastighetsbaner har departementet valgt en tilnærming hvor man ser spesielt på en strekning. Arbeidet er imidlertid ment å gi grunnlag for å vurdere høyhastighetssatsing utover den valgte strekningen. Når departementet har foreslått at Østfoldbanen brukes som "case" for en studie omkring utvikling av høyhastighetsbaner i Norge, har det bl.a. sin bakgrunn i at det i årene framover skal investeres betydelige midler til utbedring av Østfoldbanen.
Det vil kunne være naturlig at man avventer videre investeringer og avklaring om priorterte strekninger for Østfoldbanen inntil denne utredningen foreligger. Utredningen vil kunne gi nyttige innspill for å vurdere en annen utbygging enn det man i dag har planlagt på Østfoldbanen. Det foreligger nå en uavhengig rapport "Interreg IIIA - Ny jernbane Oslo-Gøteborg", datert 22. november 2005, som skisserer nødvendige investeringsnivå for å styrke jernbanens konkurransekraft på den aktuelle strekningen. Rapporten bringer nyttig informasjon til bordet. I samtaler med Samferdselsdepartementet fremkommer det at rapporten foreløpig ikke er kjent i departementet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rapporten Interreg IIIA "Ny jernbane Oslo-Gøteborg" vil være interessant som bakgrunnsmateriale for den utredningen av høyhastighetsbaner som Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utføre i tilknytning til neste revisjon av Nasjonal transportplan. Etter det jeg har fått opplyst vil det i løpet av mars komme en endelig versjon av rapporten, der høringsuttalelser fra Jernbaneverket og Banverket i Sverige er innarbeidet. Rapporten vil i hovedsak være i samsvar med høringsutgaven av november 2005. Interreg IIIA-rapporten vil bli ført på listen over referanselitteratur for Jernbaneverkets utredning. For utredningen av høyhastighetsbaner er det også en premiss at planlagte investeringer i eksisterende infrastruktur og eventuelle høyhastighetsbaner ses i sammenheng. For øvrig vises til mine svar til Stortinget på skriftlige spørsmål nr. 493 og 498.