Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:554 (2005-2006)
Innlevert: 06.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 13.03.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil Regjeringen ta initiativ til å utarbeide en nasjonal antidopinglov som forebygger bruk av doping, samtidig som grunnleggende personvernhensyn og rettssikkerhet ivaretas?

Begrunnelse

Datatilsynet har fattet vedtak om å stanse de frivillige dopingkontrollene på norske treningssentra da tilsynet mener at dette er i strid med personregisterloven. Antidoping, Norges antidopingprogram, hvor 50 sentra over hele landet deltar, vil eksempelvis bli rammet av dette vedtaket med mindre politiske myndigheter legger til rette for at en ordning som støttes av 70 pst. av Norges befolkning kan videreføres. Regjeringen uttalte med bred penn i Soria Moria-erklæringen at den ønsker "å intensivere antidopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten". Holdningsskapende arbeid er viktig. Dette prosjektet samt liknende opplegg er viktig i et helhetlig arbeid mot bruk av doping og narkotikabruk og det kan stilles spørsmål ved om det er behov for en egen nasjonal antidopinglov.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For regjeringen er det en klar prioritering å bidra til en effektiv bekjempelse av doping, både innenfor og utenfor den organiserte idretten.

Innenfor den organiserte idretten er det i løpet av de siste årene utviklet en velfungerende og effektiv dopingbekjempelse. Kultur- og kirkedepartementet og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) opprettet i 2003 Stiftelsen Antidoping Norge. Formålet med opprettelsen var å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker innenfor idretten skulle foregå uavhengig av både idretten og staten.

Kultur- og kirkedepartementet gir årlig et betydelig grunntilskudd til Antidoping Norges virksomhet. I 2006 ble det gitt et tilskudd på 18,5 mill. kroner. Det er Antidoping Norges arbeid overfor den organiserte idretten som utgjør grunnlaget for tilskuddet fra Kultur- og kirkedepartementet.

De siste årene har det vært en økende erkjennelse av at en effektiv bekjempelse av doping som samfunnsproblem forutsetter et økt fokus på dopingmisbruk i miljøer utenfor den organiserte idretten. Derfor koordineres i dag de berørte departementers innsats mot doping som samfunnsproblem gjennom en tverrdepartemental gruppe. Helse- og omsorgsdepartementet har koordineringsansvaret for gruppens arbeid.

I brev 6. februar 2006 til Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har Antidoping Norge fremmet forslag om å innføre en lovhjemmel for antidopingarbeidet i Norge. Kultur- og kirkedepartementet vurderer nå de problemstillingene som knytter seg til et slikt forslag. Forslaget vil bli sett i sammenheng med Justisdepartementets gjennomgåelse av straffeloven § 162 b som ledd i arbeidet med en ny straffelov. Dette gjelder særlig spørsmålet om å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av dopingmidler som for eksempel anabole steroider og testosteron.