Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:561 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Innenfor internasjonalt arbeid med utviklingen av moderne og passasjervennlige kollektivløsninger i større byer er flerleddet buss med lengde på inntil 25 meter en aktuell løsning. I Norden er Göteborg nå først ute med å sette i drift fire busser med dobbeltledd og total lengde på 24 meter. Også norske bussoperatører har testet slike busser og vurderer drift.
Vil statsråden ta initiativ til at vegtrafikklov og forskrifter endres slik at det på visse vilkår kan gis dispensasjon for bruk av flerleddet buss i Norge?

Begrunnelse

Göteborg som er kjent som "sporvognsby" valgte busslinje ved utbygging av forbindelse til nye bydeler nord for Götaelven. Det ble hevdet at dette gav langt rimeligere løsning og hurtigere løsning enn bygging av ny sporvognslinje. Offentlig godkjenning fra vegmyndighet er gitt etter dispensasjonsadgang.
Ingen land i Europa har generell godkjennelse av busser på over 18,5 meters lengde, men flere land har åpnet for dispensasjon på visse vilkår.
I Bergen har busselskapet Gaia testet flerleddet buss med totallengde på 24,78 meter og med godt resultat i ordinær rutetrafikk.
Slike busser kan ta mer enn 165 passasjerer, og vil åpenbart kunne være et effektivt virkemiddel for å sikre stor kapasitet kombinert med god komfort og rimelig utbygging med stor fleksibilitet når kollektivtilbudet i våre største byer utvikles videre. For operatørene innenfor bussbasert kollektivtransport er det viktig å få klargjort rammeverk som sikrer at slike busser faktisk kan brukes, selv om det knyttes spesielle vilkår til godkjenning. Slik jeg forstår det åpner dagens norske lov- og regelverk ikke for slik dispensasjon, og jeg håper derfor statsråden kan sørge for at en slik dispensasjonsadgang raskt kommer på plass for å sikre at fremtidsrettede bussbaserte kollektivløsninger også kan utvikles videre i de største norske byene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at Gaia trafikk AS i Bergen i ett tilfelle er blitt gitt dispensasjon for kortvarig utprøving av buss med dobbelt ledd. Jeg vil ikke gå inn for at det gis dispensasjon på generelt grunnlag for bruk av slike busser i Norge. Bakgrunnen for det er at slike busser har enkelte egenskaper som reiser spørsmål knyttet til bl.a. trafikksikkerhet. Dette gjelder spesielt manøvreringsdyktighet under vinterforhold.

Dersom visse forutsetninger er oppfylt, vil jeg likevel være åpen for å vurdere ev. prøvedrift med buss med dobbelt ledd på utvalgte kollektivtraseer i enkelte større byer. For at dette skal være aktuelt må det foretas helhetsvurderinger av tilgjengelig infrastruktur, trafikksikkerhetsimplikasjoner og andre relevante forhold. I dette inngår bl.a. forhold som andelen av kollektivtrasé, utforming av kjøreveg, busslommer/terminaler, fartshumper, rundkjøringer, signalprioritering, samt muligheter for forbikjøring og havariberedskap. Tilfredsstillende avklaring om slike forhold må foreligge før det er naturlig å vurdere ev. endringer i vegtrafikkloven.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på at bruk av busser med dobbelt ledd kan ha uforutsette virkninger i forhold til fremkommelighet for den øvrige trafikken. Jeg er blitt gjort kjent med at byer som f.eks. Edinburgh har gått den motsatte veien og tatt i bruk kortere og smalere busser som har bedre fremkommelighet i smale og trange gater. Hensynet til en smidig trafikkavvikling virker også inn på kapasitet.

På bakgrunn av ovennevnte momenter vil jeg derfor ikke gi generell dispensasjon for bruk av busser med økede vekter og dimensjoner enn det som er bestemt innenfor dagens regelverk.