Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:562 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hvilke kriterier kan saklig sett legges til grunn for å nekte oppkjøp i oppdrettsnæringen, basert på forskrift om kontroll med eiermessige endringer, hva mener Regjeringen om Regjeringens dobbeltrolle som reguleringsmyndighet og hovedaksjonær i en konkurrerende oppdrettsvirksomhet til Pan Fish som planlegger fusjon med Marine Harvest, og kan et eventuelt avslag ha EØS-rettslige konsekvenser?

Begrunnelse

Regjeringen strammet inn forskrift om eiermessige endringer i oppdrettsnæringen 21. desember 2005 begrunnet i et ønske om bedre kontroll med endringer i markedet som fører til store eierkonstellasjoner. Oppkjøp som gir kontroll over 15 pst. til 25 pst. av konsesjonsbiomasse må søke Regjeringen om tillatelse. Oppkjøp som gir markedsandel utover dette er ifølge forskriften forbudt.
Kriteriene for å gi tillatelse til oppkjøp mellom 15 pst. og 25 pst. er oppgitt i forskriften § 3:

"I vurderingen av om tillatelse skal gis skal det legges vekt på om ervervet bidrar til å oppnå nasjonale målsettinger for næringen, herunder å øke verdien av norsk fiskeeksport, økt verdiskaping og å utløse næringens potensial som helhet. Videre om ervervet bidrar til å opprettholde næringen som en lønnsom og livskraftig kystnæring."

Forskriftens kriterium for å gi tillatelse til oppkjøp fremstår ifølge Konkurransetilsynets høringsuttalelse av 12. desember 2005 om innstrammingen i forskriften som noe uklare. Det er derfor et behov for å få klarlagt hvilke kriterier som kan legges til grunn for å nekte oppkjøp ut fra normale krav til saklig saksbehandling. Det er også av interesse om Regjeringen mener det er krav til saklighet i vurderingen av slike spørsmål eller om dette er saker hvor Regjeringen står fritt til å bruke politisk skjønn.
Det hevdes i media, blant annet Dagens Næringsliv 7. mars 2006 side 12, at Cermaq har vært i kontakt med Nutreco, selger av Marine Harvest, med tilbud om å kjøpe selskapet for rundt 8 mrd. kr. Staten eier ved Nærings- og handelsdepartementet 43,54 pst. av aksjene i Cermaq og er representert i styret gjennom styreformann Sigbjørn Johnsen, tidligere finansminister for Arbeiderpartiet. Hvis opplysningene i Dagens Næringsliv er korrekt, er det grunn til å anta at Regjeringen som eier i Cermaq har sterke og direkte økonomiske interesser i spørsmålet om tillatelse av fusjon mellom Marine Harvest og Cermaqs konkurrent Pan Fish. Denne dobbeltrollen reiser spørsmål om Regjeringens troverdighet som reguleringsmyndighet og beslutningstaker i forhold til forskriften om eierbegrensning i oppdrettsnæringen.
Et eventuelt avslag på en søknad om oppkjøp vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for de berørte parter, herunder nederlandske Nutreco. Derfor er det relevant å få en vurdering av om Regjeringen står fritt i bruken av forskriften i forhold til EØS-avtalens forpliktelser.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Den aktuelle saken reguleres av forskrift 22. desember 2004 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø. Forskriften ble endret 21. desember 2005.

Det må etter forskriften innhentes tillatelse fra Fiskeri- og kystdepartementet dersom et erverv vil medføre at erververen får kontroll med mer enn 15 pst. av samlet konsesjonsbiomasse. Det kan etter forskriften ikke gis tillatelse til erverv som innebærer at erververen får kontroll med mer enn 25 pst. av samlet konsesjonsbiomasse.

Formålet med forskriften om eierkontroll er å bygge opp under nasjonale målsettinger for havbruksnæringen. Kriteriene framgår av forskriften § 3, tredje avsnitt:

"I vurderingen om tillatelse skal gis skal det legges vekt på om ervervet bidrar til å oppnå nasjonale målsettinger for havbruksnæringen, herunder å øke verdien av norsk fiskeeksport, økt verdiskaping og å utløse næringens potensial som helhet. Videre om ervervet bidrar til å opprettholde næringen som en lønnsom og livskraftig kystnæring."

Det følger av dette at departementet skal foreta en helhetsvurdering basert på kriteriene i forskriften. Sammenslåingen av Pan Fish og Marine Harvest vil bli vurdert ut fra om de angitte kriterier er oppfylt. Statens eierinteresse i Cermaq eller andre oppdrettsselskaper vil derfor ikke få betydning for Fiskeri- og kystdepartementets vurdering av om tillatelse til erverv utover 15 pst. bør gis.

Departementet legger til grunn at forskriften er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Slik vurdering inngår i rutinene ved fastsetting og endring av forskrifter.