Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:563 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren ta de nødvendige grep for å sikre norsk kraftforedlende industri nok kraft til konkurransedyktig pris, og vil olje- og energiministeren snarest avklare muligheten for å få etablert et nytt industrikraftregime?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i vårsesjonen, med stemmene fra de nåværende regjeringspartier og Fremskrittspartiet, å be Regjeringen å utrede i den hensikt å etablere et nytt industrikraftregime. Representanter fra regjeringspartiene brukte dette vedtak aktivt i høstens valgkamp, og hevdet at dersom disse partier kom i posisjon, så skulle man berge verdiskapingen og arbeidsplassene innen kraftforedlende industri.
Regjeringen har så langt ikke bidratt til en nødvendig økning i kraftproduksjonen, men snarere det motsatte. Dette ved å verne det siste vassdrag som kunne gitt noe kraft av betydning, ved å skape usikkerhet ved å stille umulige teknologikrav til gasskraftverk, og ved å stoppe et grønt sertifikatmarked som kunne stimulert til produksjonsøkning.
Regjeringen har heller ikke levert noen sak til Stortinget om å etablere et nytt industrikraftregime.
Vi ser stadig oftere at verdiskapingen som vi tidligere hadde i Norge nå flyttes ut av landet. Dette skyldes bl.a. særnorske miljøkrav og mangel på kraft til konkurransedyktig pris. Norsk Hydros aluminiumsverk på Karmøy må om få år modernisere, grunnet miljøkrav, dersom man fortsatt skal ha drift. Her trengs kraftmengder langt ut over dagens forbruk, og til konkurransedyktig pris, dersom selskapet skal finne det lønnsomt å vedta en modernisering.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norge har svært gode forutsetninger for energiproduksjon. Energikildene våre vil i lang tid framover være meget viktige for verdiskaping og velstand. Det er derfor et hovedmål i energipolitikken å sikre en effektiv, konkurransedyktig og sikker energiforsyning med en tilstrekkelig tilgang på energi.

Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon. En bedring av kraftbalansen gjennom økt produksjon er viktig for å oppnå en sikker energiforsyning med akseptable priser til industri, næringsliv, offentlig sektor og husholdningene.

Den kraftintensive industriens kontrakter på myndighetsbestemte vilkår løper i hovedsak ut i perioden fram til og med 2011. En betydelig del av kontraktene som fases ut er erstattet av langsiktige kommersielle avtaler. De siste årene har markedsprisene på kraft i Norge vært på et høyere nivå enn tidligere, men likevel fortsatt lavere enn på kontinentet hvor prisene også har økt. Denne situasjonen er en utfordring for den kraftintensive industrien som konkurrerer i et globalt marked. Utfordringen er ikke særnorsk, men gjelder kraftintensiv industri innenfor hele EØS-området.

Det er et mål for Regjeringen å sikre norsk industri forutsigbare rammebetingelser, som kan legge til rette for langsiktig industriell aktivitet. Vi har en aktiv holdning til dette arbeidet i tråd med Soria Moria-erklæringen.

Regjeringen arbeider for å finne gode ordninger for den kraftintensive industrien, herunder treforedlingsindustrien, som er innenfor EØS-avtalen. Det er imidlertid nødvendig å bruke noe tid på å vurdere hvilket handlingsrom som foreligger.

Denne industriens konkurranseevne er på agendaen i EU. Den nylig opprettede High-Level Group on Energy, Environment and Competitiveness vil arbeide med blant annet dette og den nye grønnboken fremlagt 8. mars 2006 adresserer også problemstillingen. Jeg følger det som skjer i EU på dette området tett.