Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:582 (2005-2006)
Innlevert: 09.03.2006
Sendt: 09.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har på nytt oppstått diskusjon om hvorvidt den nye Regjeringen vil følge opp sine og Stortingets ambisjoner om etablering av et nytt lukket fengsel på Fauske i Nordland.
Kan statsråden bekrefte at arbeidet med etableringen går videre på tross av signaler som peker i motsatt retning?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet gav i brev av 19. september 2005 Statsbygg i oppdrag å utrede på et overordnet nivå ulike alternativer for et nytt fengsel i Indre Salten. I utredningen skal Statsbygg vurdere et fengsel med 100-125 lukkede plasser som skal ses i sammenheng med Bodø fengsel. Fauske kommune har stilt tomt til disposisjon.

Statsbygg var på befaring på tomten 13. oktober 2005 og har gjennomført geotekniske undersøkelser. Statsbygg skal ferdigstille rapporten innen utgangen av mars 2006. I rapporten vil det fremkomme mulige alternativer for et fengsel i Indre Salten og en vurdering av tomtens egnethet til fengselsformål.

Et fengsel i Indre Salten på 100-125 plasser er et stort fengsel i norsk sammenheng. Som statsråd er jeg opptatt av at fengsler i denne størrelsesorden vurderes grundig med hensyn til ulike bygningsalternativer, kostnader mv. Statsbyggs rapport vil gi meg et godt utgangspunkt for å vurdere dette fengselsalternativet i en helhetlig sammenheng. Jeg tar sikte på å komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006.