Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:598 (2005-2006)
Innlevert: 13.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 17.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Rederiskatteutvalgets flertall har foreslått endringer i rammebetingelsene til norsk utenriks sjøfart som vil medføre en massiv utflagging fra Norge. Regjeringen har sendt utvalgets utredning på høring uten nærmere kommentarer. Forslaget bryter fundamentalt med gjeldende norsk skipsfartspolitikk.
Står Regjeringen fast på hovedlinjene i norsk skipsfartspolitikk?

Begrunnelse

Stortingets behandling av skipsfartsmeldingen slår fast at det er bred enighet om at den maritime bransjen er en av Norges viktigste næringer, og at den norske maritime klyngen er en av de mest komplette i verden med et vidt spekter av tjenester, utdanningstilbud, utstyrsleverandører og verft. En enstemmig næringskomité støttet Bondevik II-regjeringen sitt ønske om stabile og fremtidsrettede rammevilkår for skipsfarten og de maritime næringer i Norge. Komiteen mente også det var sentralt å beholde hovedkontor og eierskap i Norge.
Rederiskatteutvalget la frem sin utredning 7. mars. Der foreslår et flertall i utvalget en avvikling av rederiskatteordningen med overgang til ordinær beskatning for skipseiende selskaper. Motivet oppgis å være å reallokere ressurser som kapital og arbeidskraft over i annen virksomhet. I den sammenheng anbefales også at tilskuddsordningene for sysselsetting av sjøfolk og sjømannsfradraget bør avvikles. Utvalgets konklusjoner bryter således grunnleggende med de målsettinger Stortinget har lagt for skipsfartspolitikken.
Forslagene ser også ut til å bryte med skipsfartspolitikken som er omtalt i Soria Moria-erklæringen.
Regjeringen mottok utredningen og sendte den på høring med frist 12. juni. Regjeringen har ikke gitt signaler knyttet til utvalgets anbefalinger til tross for at disse bryter totalt med gjeldende skipsfartspolitikk. Dette kan skape usikkerhet rundt landets skipsfartspolitikk i en tid hvor mange selskaper fortløpende vurderer lokaliseringsspørsmål og nye investeringer.
Derfor er det viktig at Regjeringen i all enkelhet bekrefter at hovedlinjene i norsk skipsfartspolitikk ligger fast i samsvar med en enstemmig konklusjon i behandlingen av skipsfartsmelding.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 570 fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr som også gjelder Regjeringens oppfølgingen av utredningen fra rederiskatteutvalget.

Som det fremgår i svaret på spørsmål nr. 570 har regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen sagt at vi gjennom gode og stabile rammebetingelser vil bidra til å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer, herunder videreføre og utvide ordninger for sjøfolk.

Rederiskatteutvalget ble satt ned under Bondevik II-regjeringen, og utvalget fikk som mandat å vurdere den samlede beskatningen av rederinæringen samt vurdere eventuelle endringer i regelverket. Utvalget har i tråd med dette lagt frem sin vurdering av de skattemessige særordningene for næringen. Finansdepartementet har sendt innstillingen fra Rederiskatteutvalget på høring med høringsfrist 14. juni 2006. Regjeringen tar sikte på å foreta en grundig og seriøs vurdering både av utvalgets forslag og av høringsuttalelsene, og vil deretter komme tilbake til Stortinget med sin vurdering av utvalgets innstilling.