Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:584 (2005-2006)
Innlevert: 09.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): De rundt 1 300 jødene som bor i Norge har i flere år opplevd problemer med å få tak i mat som er tilberedt på en slik måte at de kan spise den uten å komme i konflikt med sin religiøse overbevisning. Dels blir basisvarer som kosherkylling ikke importert, og dels er koshermat svært dyrt.
Hva vil Arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for at koshermat skal bli lettere tilgjengelig for den jødiske befolkningen i Norge?

Begrunnelse

Da den jødiske befolkningen i Norge er forholdsvis liten, og fordi det ikke er tillatt å slakte på jødisk vis i Norge, er norske jøder avhengig av å importere det meste av maten fra utlandet. Denne importen møter problemer i form av regelverk og kontroll som er tilpasset storimport, og ikke import av små kvanta som det her er snakk om. Utvalget i Norge er dårlig og prisene er høye. Kosherkylling er ikke mulig å få tak i etter at importen ble stanset i 2004 på grunn av salmonellafunn i slik kylling. Det er alvorlig dersom et dårlig tilpasset norsk regelverk og byråkrati legger så store hindringer i veien at den jødiske befolkningen får problemer med å få tak i mat som er godtatt etter deres religion.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har samordningsansvaret for statlig politikk som berører de nasjonale minoritetene i Norge. Samtidig gjelder prinsippet om departementenes sektoransvar, også for politikk som berører disse gruppene. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for regelverket om dyrevelferd, dyrehelse, plantehelse og primærproduksjon av landbruksvarer, samt for importvernet for landbruksvarer. Landbruks- og matdepartementet har også det administrative ansvaret for Mattilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for regelverket om mattrygghet etter primærproduksjon.

Det mest akutte problemet er, som det antydes i spørsmålet, tilgang til kosherkylling. Dette skyldes blant annet at det de siste årene har blitt påvist salmonella i flere partier som har vært forsøkt importert. Partiene har på dette grunnlaget blitt avvist. Videre er antallet produsenter av kosherkylling i EU/EØS-området begrenset. Dette har igjen medført at det er vanskelig å finne produsenter som er villige til å eksportere til Norge, som er et lite marked i denne sammenhengen.

Jeg har derfor tatt et initiativ for å hjelpe jødene å skaffe seg kosherkylling til den kommende høytiden pesach (jødisk påske). Det har på den bakgrunn vært tett dialog mellom Det Mosaiske Trossamfund, Mattilsynet og de tre ovennevnte departementene med sikte på å finne en løsning.

Den mest aktuelle løsningen vi arbeider med for påsken i år, er at Det Mosaiske Trossamfund, gjennom sitt importselskap Kosher Mat AS, får tillatelse til å importere et parti varmebehandlet kylling fra en produsent i USA. Varmebehandlingen eliminerer blant annet faren for salmonella. Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har dermed funnet det forsvarlig å fravike visse bestemmelser i det gjeldende regelverket om import av animalske næringsmidler fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området).

Når det gjelder arbeidet med å finne en mer helhetlig og varig løsning for tilgangen til koshermat for jøder i Norge, vil jeg vise til arbeidsgruppen som ble opprettet under forrige regjering. Arbeidsgruppen ledes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med deltagelse fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Arbeidsgruppen har følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal:

- beskrive mulighetene for å fremskaffe koshermat innenfor eksisterende regelverk.

- beskrive de delene av nasjonal og internasjonal rett som er relevante for spørsmålet om den jødiske minoritets tilgang til koshermat.

- vurdere dagens situasjon, og eventuelt komme med forslag til tiltak.

Arbeidet skal skje i dialog med den jødiske minoritet, representert ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Det tas sikte på at rapporten fra arbeidsgruppen skal foreligge første halvår 2006 (jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006)).