Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:590 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 17.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens Aftenposten meldes det om at Politidirektoratet har avvist en forespørsel fra Oslo-politiet om muligheten til å prøve ut nye gule uniformsjakker. Dette har Politidirektoratet avslått med begrunnelse av at hele landet skal ha samme uniformering. Oslo-politiet hadde slik jeg ser det gode grunner for sin forespørsel. Vil statsråden ta initiativ til å omgjøre vedtaket fra Politidirektoratet og la politiet i Oslo få prøve ut nye uniformsjakker slik de ønsker?

Begrunnelse

Justisministeren har så langt fremstått som både kreativ og uredd. Det blir derfor interessant å se hva statsråden gjør i denne saken. Oslo-politiet har påpekt at de jakkene som blant annet politiet i London benytter ville gi mer synlighet og således ivareta en av politiets primæroppgaver: være synlige. Statsråden har utfordret flere deler av justissektoren og introdusert nye muligheter for å løse oppgaver og ikke minst sammensetting av f.eks. Høyesterett. Jeg ber derfor justisministeren gripe inn i denne saken og la politiet i Oslo få testet disse jakkene ut og derigjennom å kunne få et grunnlag for vurdering om slike bør tilbys i hele landet.
Imøteser statsrådens svar med interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Statsråden ønsker et mest mulig synlig politi og i den forbindelse er uniformering viktig. Politiets nåværende uniformering er fastsatt ved kgl.res. av 5. august 1994.

Politidirektoratet opplyser at de for tiden utreder nye retningslinjer for produktutvikling av materiell og utstyr. Retningslinjene vil foreligge tidlig høsten 2006.

I forbindelse med dette arbeidet har Politidirektoratet mottatt flere endringsforslag til dagens uniformering, herunder forslaget fra Oslo politidistrikt om gul uniformsjakke.

Politidirektoratet opplyser at de ønsker å foreta en helhetlig vurdering av politiets uniformering når ovennevnte retningslinjer foreligger, og i den forbindelse også ta stilling til de endringsforslag som er kommet.

Jeg har ingen ønsker om å gripe inn i den prosessen som nå foregår og vil avvente direktoratets arbeid på dette området.