Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:600 (2005-2006)
Innlevert: 13.03.2006
Sendt: 14.03.2006
Besvart: 22.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): En norsk uføretrygdet statsborger som er bosatt i Kristiansand, ligger på sykehus i Thailand og klarer ikke på egen hånd å komme seg hjem til Norge. Han er ved dårlig helse og trenger kontinuerlig medisinsk oppfølging, han har ikke gyldig forsikring og hans visum til Thailand har gått ut. Hans situasjon vil kunne bli kritisk hvis han ikke får nødvendig behandling.
Hvordan kan den norske ambassaden i Bangkok være behjelpelig for å få den norske pensjonisten trygt hjem?

Begrunnelse

Mannen ble den 23. januar i år erklært "not fit for travel" av Lufthansa og har siden måttet oppholde seg i Thailand med svært dårlig helse. Han er uten gyldig reiseforsikring. Ambassaden i Bangkok har assistert i å få ham overført til et sykehus med god kompetanse. Mannen er uføretrygdet hjemme og er således i en vanskelig økonomisk situasjon. Med dårlig helse, kombinert med dårlig økonomi, er utsiktene dårlige. Det er selvfølgelig enhver borgers plikt å ordne nødvendig forsikring ved et utenlandsopphold, når dette ikke er skjedd så blir situasjonen kritisk.
Prinsippene knyttet til den enkeltes eget ansvar er viktige, men vi må gjøre noe når situasjonen er slik at vedkommende ikke har tatt dette ansvar, og bør komme seg hjem på egnet måte.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den omtalte norske borgeren ble med bistand fra Sjømannskirken og ambassaden i Bangkok overført fra et lokalt sykehus til et sykehus i Bangkok 10. mars d.å. Han har fått besøk fra ambassaden flere ganger.

Jeg vil innledningsvis benytte anledningen til å peke på at denne konsulære saken er en av flere vanskelige sykesaker hvor våre utenriksstasjoner bistår nordmenn som ikke har reiseforsikring eller tilstrekkelige midler til selv å dekke de utgifter som påløper.

Utenriksdepartementet har ikke midler til å dekke sykehusutgifter for nordmenn som legges inn på sykehus i utlandet.

Det er den reisende selv, enten ved egne midler eller via sin reiseforsikring, som må dekke slike utgifter, eller eventuelt at pårørende eller andre dekker eller garanterer for disse utgiftene.

I denne konkrete saken har ambassaden bistått den norske borgerens familie i Norge med pengeoverføring. Men sykehusutgiftene har nå nådd et beløp som overstiger de overførte midlene.

Norske helsemyndigheter hadde tidligere en hjemmel for dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet. Denne hjemmelen ble opphevet i forbindelse med endringen av folketrygdloven § 5-24 annet ledd, jf. Ot.prp. nr. 5 (2002-2003) side 10, under henvisning til at reisende kunne tegne forsikring.

Dette hovedprinsipp er gjentatt og fastslått i forbindelse med tsunamikatastrofen og behandlingen i Stortinget (Reinås-utvalgets rapport, St.meld. nr. 37 (2004-2005) og Innst. S. nr. 265 (2004-2005)).

Trygdekontoret har i den konkrete saken avslått å forskuttere utgifter til sykebehandling i Thailand.

Utenriksdepartementet og ambassaden i Bangkok har i denne saken vært i kontakt med familie, vedkommendes advokat, trygdemyndigheter og andre på hjemstedet i Norge, Sjømannskirken, og flere sykehus i Thailand.

Ambassaden vil naturligvis også framover kunne bistå med råd, praktisk informasjon og sykehusbesøk.

Dersom utgiftene blir betalt eller garantert for, vil ambassaden også kunne bistå med de praktiske sider ved hjemtransport.