Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:614 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): 15. mars 2006 har bomanlegget på Sokn vært i drift i ca. 13 år, og Rennfast er fullfinansiert. Regjeringen foreslo i St.prp. nr. 38 (2005-2006) at bompengeperioden på Sokn skulle forlenges for å delfinansiere Finnfastprosjektet. I forbindelse med Stortingets behandling av saken, ble noen alternative finansieringsløsninger foreslått for å forhindre en slik forlengelse.
Kan statsråden redegjøre for utviklingen i saken, og klargjøre om hvorvidt Regjeringen har lyktes med å komme frem til bedre løsninger?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti mener at bompengeinnkreving skal opphøre når nedbetaling er fullført. Forlenging av bompengeperioden på Sokn for å delfinansiere Finnfastprosjektet, slik Regjeringen foreslo, har skapt sterke reaksjoner i Rennesøy.
Finnfast AS har nå sikret en rente på prosjektet som ligger 1 pst. under nivået som ligger til grunn i proposisjonen. Det betyr at man allerede har kommet et stykke på vei når det gjelder å forhindre utvidelse av bompengeperioden på Rennesøy, med rentenedsettelsen ligger alt til rette for en halvering av den foreslåtte utvidelsen. Under stortingsbehandlingen av prosjektet foreslo Kristelig Folkeparti sammen med Høyre og Venstre at Regjeringen også vurderer andre muligheter for å komme ytterligere ned, slik at det til slutt ender med at man slipper å videreføre bompengeinnkrevingen på Sokn. Vi foreslo i innstillingen noen løsninger, og det så også ut til at det var gode muligheter for at vi kan unngå at bompengeperioden på Rennesøy utvides med 8 måneder. Kristelig Folkeparti uttalte i stortingsdebatten at vi setter vår lit til at statsråden følger opp dette, og at vi håper hun lykkes med å få på plass alle mulige forbedringer.
Det står vi ved. Vi ønsker at vi skal få fastlandsforbindelsen til Finnøy realisert så raskt som mulig, på en måte som gjør at flest mulig ser seg tjent med den løsningen som kommer.
Kristelig Folkeparti ønsker nå at Regjeringen redegjør for om arbeidet med alternative finansieringsløsninger har ført frem.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at Stortinget behandlet proposisjonen om Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) med tilknytning til Talgje 28. februar 2006, jf. St.prp. nr. 38 (2005-2006) og Innst. S. nr. 95 (2005-2006). I proposisjonen er det lagt til grunn et finansieringsbidrag på 65 mill. 2006-kr fra forlenget innkreving i Sokn bomstasjon på E39 i Rennesøy kommune. Stortinget har bedt Regjeringen vurdere justeringer i finansieringsopplegget for å redusere perioden med forlengelse på 7-8 måneder som innkreving av 65 mill. kr innebærer, jf. Innst. S. nr. 95 og uttalelser under Stortingets behandling 28. februar, bl.a. fra saksordføreren.

Mulige justeringer er å benytte lavere lånerente enn det som er lagt til grunn i St.prp. nr. 38 og raskere utbetaling av innsparte ferjetilskudd.

Jeg er gjort kjent med at bompengeselskapet har inngått fastrenteavtale med Nordea for en periode på 10 år regnet fra 2. juli 2007, basert på tilbud av 2. mars 2006 om 4,2395 pst. rente. I tillegg skal det legges til en margin. Vegdirektoratet legger etter dette til grunn at "brutto" rente ikke vil overstige 4,40 pst. Dette er en del lavere enn det som er lagt til grunn for beregningene i St.prp. nr. 38. Dersom virkningene av lavere lånerente i tiårsperioden 2007-2017 i sin helhet godskrives trafikantene i Sokn bomstasjon, kan finansieringsbidraget på 65 mill. kr reduseres til 44 mill. kr (forutsatt at alle andre forutsetninger er uendret).

Etter min oppfatning bør virkningene av en lavere lånerente enn den som er lagt til grunn i St.prp. nr. 38 (2005-2006), i sin helhet godskrives trafikantene i Sokn bomstasjon. Dette fører til at finansieringsbidraget på 65 mill. kr kan reduseres med 21 mill. kr, til 44 mill. kr. Basert på at innkrevingen får med sommertrafikken, kan innkrevingsperioden på Sokn reduseres til om lag 5 måneder, regnet fra 15. mars 2006. Stortinget vil bli informert om dette i Revidert nasjonalbudsjett.

Når det gjelder utbetaling av innsparte ferjetilskudd, er denne problemstillingen til vurdering i Samferdselsdepartementet. Jeg vil derfor komme tilbake til Stortinget vedrørende dette spørsmålet.