Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:616 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Det er kjent at departementet har åpnet for mer fordypning i musikk i Vg1 for programområdene musikk, dans og drama. Det er imidlertid ikke gitt tilsvarende åpning for mer fordypning i dans og drama. Dette har vakt reaksjoner i fagmiljøene.
Vil statsråden lytte til fagmiljøene og åpne for mer fordypning også i dans og drama?

Begrunnelse

Departementet har tidligere foreslått strukturendringer som vil føre til en reduksjon i faglig fordypning på 266 timer i Vg1 for programområdene musikk, dans og drama. Endringene ville kunne få store faglige konsekvenser i forhold til innhold, progresjon og måloppnåelse for elevene.
I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 13. mars ble det annonsert at statsråden etter å ha lyttet til fagmiljøenes bekymring åpner for større mulighet til fordypning i musikk i videregående skole. Dette vil innebære en forfordeling innenfor samme utdanningsprogram.
De tre læreplanutkastene som ble utarbeidet under den forrige regjering, og som hadde høringsfrist 1. desember 2005, likestilte fagene og foreslo en tydelig og lik fordypning for alle. Dette var det bred enighet om i fagmiljøene imellom, og i samarbeidet mellom direktoratet og læreplangruppene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Departementet er nå, i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet, i sluttfasen av arbeidet med å fastsette strukturen og fag- og timefordelingen i videregående opplæring. Samtidig blir de siste av læreplanene for Vg1 fastsatt. Arbeidet baserer seg på de overordnede rammer som ble fastsatt i St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring og Stortingets behandling av meldingen.

I stortingsmeldingen ble det lagt vekt på at dagens ordning med ett utdanningsprogram for musikk, dans, drama fungerer godt. Ordningen ble derfor foreslått videreført. Stortinget sluttet seg til dette forslaget. Videre ble det foreslått i meldingen å øke kravene til generell studiekompetanse, blant annet med krav om flere obligatoriske timer i matematikk. Dette fikk også tilslutning i Stortinget. På bakgrunn av disse forutsetningene ble det i stortingsmeldingen foreslått at utdanningsprogrammet musikk, dans, drama skulle ha 25 uketimer fellesfag og 5 uketimer i felles programfag i Vg1. I tillegg ble det foreslått at utdanningsprogrammet skulle ha 5 uketimer valgfrie programfag. Dette forslaget sluttet Stortinget seg til. Denne strukturen, slik den ble fastsatt av Stortinget, har vært utgangspunktet for departementets arbeid med struktur, fag- og timefordeling og læreplaner.

Etter at arbeidet med læreplaner kom i gang har det fremkommet en del motforestillinger mot denne strukturen. Dette synes å basere seg på to forhold. Det ene at timene til felles programfag er redusert i forhold til dagens ordning, noe som innebærer færre timer til musikk, dans og drama. Det andre at det utkast til læreplan som ble sendt på høring disponerte timene til felles programfag slik at de i realiteten fungerte som valgfag, noe som førte til forventninger som det er umulig å oppfylle innenfor de rammer som er fastsatt av Stortinget og som følger av at dette er ett utdanningsprogram.

For å imøtekomme deler av innvendingene mot strukturen har departementet gjort to endringer for å øke tiden til fordypning. Det første var å frita elevene innenfor studieprogrammet for musikk, dans, drama for kroppsøvingsfaget. I stedet for fellesfaget kroppsøving fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide en egen læreplan i et felles programfag med 2 uketimer i bevegelse. Et slikt fag vil særlig være egnet til å ivareta deler av opplæringen knyttet til bevegelse og bruk av kroppen innen dans, men også innen drama. Denne endringen ble ikke oppfattet i musikkmiljøene som et egnet virkemiddel for å bedre fordypningen i musikk. I tillegg anførte disse miljøene at fag- og timefordelingen i dagens grunnkurs gir en overvekt av timene i studieretningsfag til musikk. For å ivareta disse hensyn gav departementet utdanningsdirektoratet et nytt oppdrag om å lage en ny læreplan for et nytt valgfritt programfag i musikk på 2 uketimer. Samtidig ble faget på 2 uketimer i bevegelse omdefinert til valgfritt programfag.

I sammenligning med dagens ordning vil denne strukturen innenfor en lavere timeramme i stor grad opprettholde muligheten til å velge fordypning innenfor Vg1. For eksempel vil en elev som ønsker fordypning i dans i dagens ordning kunne ha 2 uketimer i dans innenfor studieretningsfagene og 4 uketimer til dans i valgfagene, til sammen 6 uketimer. I den nye strukturen inngår dans som en del av det nye felles programfaget på 5 uketimer. Andelen dans er ikke fastsatt i planen, men de tre områdene har om lag samme vekt og kan anslås til i overkant av 1,5 uketime hver. I tillegg kan eleven velge 5 uketimer dans i valgfritt programfag i tillegg til 2 uketimer bevegelse på fagets premisser, til sammen 8,5 uketimer. Tilsvarende vil gjelde for en elev som velger fordypning i drama. Denne strukturen vil gi 0,5 uketime mer til fordypning i henholdsvis dans og drama enn dagens ordning, i tillegg til at de har 2 uketimer i bevegelse tilpasset fagets premisser. Imidlertid vil disse elevene få noe mindre tid til opplæring innen musikk enn det de får innenfor dagens struktur.

For en elev som ønsker mest mulig opplæring i musikk har dagens ordning 2 uketimer i kor/stemmebruk og 3 uketimer i musikklære/hørelære/lytting innenfor studieretningsfag. I tillegg kan eleven velge 4 uketimer instrumentalopplæring/ensembler i valgfag, til sammen 9 uketimer. I den nye strukturen inngår musikk som en del av det nye felles programfaget på 5 uketimer. Andelen musikk er ikke fastsatt i planen, men de tre områdene har om lag samme vekt og kan anslås til i overkant av 1,5 uketime hver. I tillegg kan eleven velge 5+2 uketimer musikk i valgfritt programfag, til sammen gir dette 8,5 uketimer musikk. Disse elevene vil altså få 0,5 uketime mindre i musikk i den nye strukturen enn i dagens ordning og noe mindre tid til dans og drama.

Fordi antallet timer i valgfrie programfag er økt til 7 uketimer i den nye strukturen, sammenlignet med 4 uketimer i dagens struktur, blir valgfriheten større for elevene.

I denne prosessen har jeg lyttet til de innspillene som har kommet fra fagmiljøene, og de har vært mange. Derfor har jeg også iverksatt de justeringene som er nevnt ovenfor. Slik strukturen nå foreligger mener jeg den på en god måte ivaretar de mange kryssende hensyn som må vektlegges når fag- og timefordelingen skal fastsettes. Ønsket om spesialisering og bredde innenfor utdanningsprogrammet blir rimelig godt ivaretatt samtidig som de økte kravene til generell studiekompetanse blir oppfylt. Dette illustreres av eksemplene ovenfor. Samtidig ivaretar strukturen både formelt og reelt elevenes lovfestede rett til å kunne søke seg inn på alle Vg2 som bygger på Vg1.

Utdanningsdirektoratet har tidligere planlagt å fastsette læreplanene innenfor Vg1 musikk, dans, drama den 22. mars. Etter det siste oppdraget har jeg forståelse for at direktoratet kan trenge noe mer tid. Jeg legger imidlertid til grunn at de endelige planene er fastsatt om svært kort tid, og at alle etter det kan rette all oppmerksomhet mot å planlegge en best mulig opplæring for elevene fra høsten av, innenfor de rammer som nå er fastsatt.