Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:618 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til Stortingets spørretime 15. mars 2006 hvor statsråden ved en inkurie glemte å svare på mitt spørsmål vedrørende grønne sertifikater. Tilhørere av spørretimen 1. mars 2006 ble villedet av statsministerens utsagn rundt forbrukers kostnad ved grønne sertifikater. Nå fremstilles det som at statsministeren mente at forbrukers kostnad ble bare 1,5 øre/kWh. Statsministeren sa at dette ville være en kraftig prisøkning på strøm.
Ut fra dette, hvor høy kostnad pr. kWh for forbruker vil Regjeringen akseptere i sitt alternative system?

Begrunnelse

Det vises også til statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 540, datert 2. mars 2006, hvor statsråden endrer på innholdet i statsministerens svar til undertegnede i Stortingets spørretime 1. mars 2006. Mens statsministeren åpenbart forsøkte å gi inntrykk av at strømprisen ville øke med 15 øre/kWh for forbruker, så omtolket statsråden utsagnet nå som om det var 15 øre/kWh som skulle gå til produsent og at forbrukers kostnad ville bli 1,5 øre/kWh. Dersom det er sistnevnte som er tilfelle i statsministerens utsagn, så harmonerer det dårlig med hans kraftige utfall, i samme spørretime, mot Fremskrittspartiets energipolitikk og kraftig økning i strømprisen. 1,5 øre/kWh kan ikke sees på som en kraftig økning, når elavgiften er 10 øre/kWh i dag, og strømprisen nå passerer 50 øre/kWh.
Sitater fra statsministerens innlegg 1. mars 2006:

"Det rare er at det Fremskrittspartiet går inn for, er en vesentlig økning i strømprisen, uten påviselig miljøeffekt i Norge." (ca. kl. 11.00).
"Poenget her er at grønne sertifikater er et påslag i strømprisen. Det er jo derfor vi utsteder. Først må vi betale 25 øre for strømmen, og så må vi betale f.eks. 15 øre for grønne sertifikater. Det blir 40 øre." (ca. kl. 11.03).

Da er det grunnlag for å gjenta spørsmålet om hvor mye Regjeringen er villig til at tiltak i fornybar energi skal koste forbruker pr. kWh, og om Regjeringens"ypperlige" alternativ til grønne sertifikater vil ha en gjennomsnitts kostnad til forbruker (finansiert over strømregning eller skatteseddel), som er vesentlig lavere enn 1,5 øre kWh i snitt.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg vil først presisere at beslutningen om å ikke gå inn i et felles elsertifikatmarked med Sverige ikke ble tatt på grunnlag av en vurdering av et konkret utgiftsnivå for norske forbrukere. Regjeringens begrunnelse er at det var urimelig å legge opp til en tilsvarende betalingsforpliktelse i Norge som i Sverige. Norge har halvparten så mange mennesker som Sverige, og dette ville igjen gitt langt høyere kostnader for nordmenn enn for svensker.

Representanten Solvik-Olsen antyder at en elsertifikatpris på 15 øre pr. kWh vil gi et påslag på 1,5 øre pr. kWh på strømprisen. Jeg vil understreke at påslaget på sluttbrukerprisen på strøm vil være avhengig av den norske betalingsforpliktelsen og av i hvilken grad deler av næringslivet ville blitt fritatt for plikten til å kjøpe elsertifikater. Dette gikk også fram av mitt svar på spørsmål nr. 540 til skriftlig besvarelse fra representanten. Elsertifikatprisen er bare en av flere faktorer som ville påvirket en eventuell økning av sluttbrukerprisen på strøm som kunne vært forårsaket av et elsertifikatmarked.

Regjeringen arbeider nå for å få på plass en alternativ ordning til et elsertifikatmarked. Et viktig hensyn er at vi kan få mest mulig fornybar produksjon og energieffektivisering for minst mulig av skattebetalernes penger. Det er ikke tatt stilling til hvor høy kostnad pr. kWh en slik ordning kan ha for forbruker. Dette vil bli en del av en helhetlig vurdering i den pågående prosessen med en ordning for å øke satsingen på fornybar energi og energieffektivisering.