Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:619 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Forsknings- og bokprosjektet "Norges kirker" ble innstilt grunnet manglende statlige bevilgninger. Til nå har bare bøkene fra Østfold, Akershus og Buskerud kommet ut. I Hordaland er seks av syv planlagte bøker kommet. Et bind om Valdres i Oppland er trykkeklart, men man har ikke funnet penger til selve trykkingen. Regjeringspartiene har tidligere uttrykt nødvendigheten av å fullføre dette prosjektet.
Vil statsråden bevilge penger slik at "Norges kirker "blir fullført, og at bindet om Valdres blir trykket?

Begrunnelse

Norsk kunsthistorie blir ikke forståelig uten kirkens kulturskatter. Det vil være av stor verdi for den norske befolkning å få et bokverk som dekker denne viktige kulturminnekategorien fra Agder i sør til Finnmark i nord. Slik forskningsbasert dokumentasjon vil være uvurderlig for kommende generasjoner i deres forvaltning av kirkens kulturskatter.
Forsknings- og bokprosjektet "Norges kirker" ble innstilt, grunnet manglende statlige bevilgninger. Forskningsarbeid rundt kirkene skal blant annet videreføres i kirkedatabasen. Kirkedatabasen er et viktig initiativ, men vil ikke kunne følge opp den dyptpløyende kirkeforskningen som "Norges kirker" har stått for. Databasen vil heller ikke ha samme verdi i forhold til publikums interesse for sine lokale kirker.
I innstillingen til kulturminnemeldingen (Innst. S. nr. 227 (2004-2005)) skriver også dagens regjeringspartier følgende:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil understreke nødvendigheten av at bevilgningene til Norsk institutt for kulturminnevern blir styrket, slik at de blant annet kan fullføre forsknings- og bokprosjektet "Norges kirker"."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Prosjektet "Norges kirker" ble påbegynt omkring 1950 med målsetting å samle inn, registrere og formidle i bokform en fullstendig dokumentasjon om alle kirker og alt kirkeinventar. Etter at prosjektet lenge hørte inn under Riksantikvaren, ble det for noen år siden overført til Norsk institutt for kulturminneforvaltning.

Intensjonen med "Norges kirker" var å fremskaffe forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon om kirkebyggene. Tilnærmingsmåten var å fremskaffe slik kunnskap og dokumentasjon gjennom systematisk gjennomgang av hvert enkelt kirkested fra landsdel til landsdel og publisere resultatene i en bokserie. Denne tilnærmingsmåten er svært ressurskrevende. Selv med en økning i bevilgningene til prosjektet ville arbeidet ha tatt uforholdsmessig lang tid, og det ville i mellomtiden manglet viktig dokumentasjon om de kirkesteder som ikke ennå var gjennomgått.

Med dagens teknologi er det kommet andre og mer hensiktsmessige former for lagring og publisering av dokumentasjon enn bokutgivelser, og til lavere kostnad. Videre må tilnærmingen til dette saksfeltet i dag være slik at en så raskt som mulig, innenfor de budsjettrammer som er tilgjengelige, framskaffer den viktigste dokumentasjonen om kirkene der denne ennå ikke finnes eller er systematisert. Dette betyr at det må skje en faglig og overordnet utvelgelse og prioritering av dokumentasjonsarbeidet. Etter det jeg kjenner til, er det disse forhold og hensyn som har medført at Norsk institutt for kulturminneforvaltning i samråd med Riksantikvaren ikke har sett det som tjenlig å videreføre bokprosjektet "Norges kirker" i den form det opprinnelig hadde. Som det framgår, betyr ikke dette at det forskningsbaserte dokumentasjonsarbeidet overfor kirkene er avviklet. Jeg viser i denne sammenheng til at det over statsbudsjettet 2006 er bevilget 1 mill. kr over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til Norsk institutt for kulturminneforvaltning begrunnet bl.a. i dokumentasjonsarbeidet overfor kirkene, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og omtalen under kap. 340 post 72.

Etter dette vil bl.a. Norsk institutt for kulturminneforvaltning fortsette med forskningsrelaterte oppgaver, registrering og dokumentasjon knyttet til landets kirkebygg og kirkeinventar. Nye verktøy, som databaser og internettportaler, vil bli tatt i bruk, noe som vil gi andre og bedre muligheter for systematisering og oppdatering av kunnskap og informasjon om kirkene. En særskilt nettportal, som etablerer en internettbasert kunnskapsportal for kirkedokumentasjon, er planlagt lansert av Norsk institutt for kulturminneforvaltning i 2006. Den aktuelle databasen vil ha data, foto, tegninger og annen informasjon om kirkene. Data fra bokprosjektet Norges kirker er i ferd med å bli lagt inn i databasen, sammen med ny dokumentasjon som etter hvert framskaffes. Jeg nevner også at informasjon fra det upubliserte Valdres-bindet i bokserien Norges kirker, inngår i en pilotversjon av internettportalen og vil bli publisert via denne.

Det pågår ellers et utstrakt samarbeid mellom den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen KA, Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforvaltning, blant annet ved at Norsk institutt for kulturminneforvaltning får tilgang til informasjon i den kirkebyggdatabasen som KA har etablert, og ved at det legges linker mellom databasene. Jeg vil i denne sammenheng nevne at Norsk institutt for kulturminneforvaltnings database har en forskningsmessig tilnærming, mens kirkebyggdatabasen mer er et verktøy for å styrke og profesjonalisere innsatsen i den lokale kirkebyggforvaltningen. Men også kirkebyggdatabasen vil inneholde viktig dokumentasjon om kirkene.

Som det framgår, vil det forskningsbaserte arbeidet med dokumentasjon av kirkebygg og kirkekunst fortsette i tråd med de målsettinger som gjaldt for bokprosjektet "Norges kirker", men i andre former og etter andre retningslinjer.