Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:630 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 31.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle Soria Moria-erklæringens lovnader om å opprettholde lokale akuttfunksjoner, slik at det også vil gjelde Sykehuset i Larvik?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen står det blant annet: "Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud."
De fleste har tolket dette slik at de eksisterende akuttilbudene ved sykehusene ikke skal reduseres. Likevel ser vi at Sykehuset i Vestfold er i ferd med å legge ned deler av akuttfunksjonene ved Larvik sykehus. Deler av ortopedisk øyeblikkelig hjelp fjernes fra Larvik og overføres til Tønsberg (kveld/natt). Skadestua i Larvik stenger kl. 19 på hverdager og har vesentlig begrenset åpningstid i helgene. Dette vil redusere akuttilbudet i Larvik og samtidig bidra til overbelastning av funksjonene i Tønsberg.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Sykehuset i Larvik er en del av Sykehuset i Vestfold HF (SiV). SiV er et rent somatisk helseforetak og tilbyr behandling av lidelser innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter ved tre sykehus: SiV Tønsberg, SiV Sandefjord og SiV Larvik. Helseforetaket har lenge vært inne i en omstillingsprosess som ledd i arbeidet med å videreutvikle sykehuset som følge av gjennomføringen av 6. byggetrinn ved SiV Tønsberg.

Jeg har mottatt en redegjørelse fra Helse Sør om vedtakene gjort i styremøte 29. november 2005 ved SiV vedrørende omlegging av driften i helseforetaket. Mange krav og hensyn søkes ivaretatt i den videre utviklingen av sykehuset, blant annet:

- omleggingen skal bidra til å løse sykehusets langvarige problem med korridorpasienter

- styrking av behandlingstilbudet innen geriatri, lindrende behandling og pasienter med kroniske lidelser

- god ressursutnyttelse av nyinvesteringen på ca 1.1 mrd. kr i det 6. byggetrinn.

Omleggingen innebærer oppgavefordeling og berører driften på alle tre sykehusene i SiV. Dette innebærer blant annet at bløtdelskirurgi og deler av ortopedisk øyeblikkelig hjelp overføres fra Larvik til Tønsberg. Videre skal ressurskrevende pasienter innen medisin og pasienter som krever tverrfaglighet i diagnose og behandling 24 timer i døgnet kanaliseres til Tønsberg. Pasienter med noe mindre kompliserte diagnoser behandles i et mindre ressurskrevende driftsopplegg i Larvik. Opptaksområdet for medisinsk øyeblikkelig hjelp tilpasses som følge av dette. Medisinsk etterbehandling og geriatrisk etterbehandling legges til Larvik.

Funksjonsfordelingen innenfor medisin innebærer at akuttfunksjonen i Tønsberg tar hånd om de pasientgruppene som krever døgnkontinuerlig tilgang til nødvendig infrastruktur innen medisinsk overvåkning, anestesi/intensiv og støttefunksjoner.

Akuttfunksjonen i medisinsk avdeling i Larvik vil med den planlagte funksjonsfordelingen være en lokalsykehusfunksjon med spesialisthelsetjenester det ofte er bruk for. De store pasientgruppene for medisinsk etterbehandling i Larvik vil være lungepasienter, hjertepasienter og geriatriske pasienter. Samlet aktivitet innenfor medisin i Larvik vil etter funksjonsfordelingen være tilnærmet uforandret, da den tredelen av medisinsk øyeblikkelig hjelp i Larvik som berøres av funksjonsfordelingen vil erstattes av økning i etterbehandlingen.

Gjennom denne funksjonsfordelingen vektlegges SiV Larviks rolle som et lokalsykehus med "øyeblikkelig hjelp"-funksjoner for en befolkning på 50-60 000 og med funksjoner innen etterbehandling og rehabilitering for pasienter fra hele Vestfold. Omleggingen er faglig begrunnet, og vil ifølge sykehuset føre til bedre kvalitet på det tilbudet som skal gis i framtiden. I tillegg gir funksjonsfordelingen etter foretakets mening bedre utnyttelse av helseforetakets samlede ressurser.

Det er behov for å tilpasse lokalsykehusenes oppgaver mot de behovene befolkningen har for helsetjenester. Vi står overfor endret demografi med flere eldre, og flere lider av kroniske sykdomstilstander. Disse pasientgruppene, som ofte trenger tett oppfølging, trenger et desentralisert tjenestetilbud. Dette tilsier blant annet at lokalsykehusene får et særlig ansvar for tjenester til kronisk syke og syke eldre.

De regionale helseforetakene er i bestillerdokumentene for 2006 bedt om å utforme sammenhengende behandlingskjeder for de store pasientgruppene, både innad i lokalsykehusene, mot primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten. Målet er at pasientene skal oppleve at det er en helhet i tilbudene, og at behandlingen på de ulike nivåene skjer i henhold til god faglig praksis. Omstillingene som gjøres ved SiV er i hovedtrekk i tråd med de overordnede helsepolitiske føringene.

Når det gjelder akuttberedskapen har jeg i bestillerdokumentene for 2006 stilt krav om at denne skal organiseres på basis av moderne behandlings- og transportformer, og at det skal arbeides for likeverdig kvalitet i akuttjenestene uavhengig av bosted. Videre skal ordningene for akuttberedskap være godt kjent i befolkningen, og det må dokumenteres at de løsninger som velges gir trygghet for at tjenesten vil bli gitt på rask og god måte når behovene oppstår. Jeg vil ha fokus på dette i den videre oppfølgingen av denne saken.