Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:632 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Hva er regelverket for ansatte ved landets universiteter vedrørende bruk av institusjonens e-post, brevpapir og øvrige ressurser til å ta private betalte oppdrag, og hva vil statsråden gjøre for at dette regelverket blir fulgt?

Begrunnelse

I et oppslag i dagens Aftenposten 17. mars framgår det at førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen, har tatt et privat betalt oppdrag for Arbeiderpartiet vedrørende utvikling av retorisk strategi i forholdet Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet.
Som det framgår av faksimile i Aftenposten av e-postveksling mellom Kjeldsen og en ansatt i Arbeiderpartiet bruker Kjeldsen universitets e-postserver som arbeidsverktøy i kommunikasjonen vedrørende dette private oppdraget. Det er grunn til å tro at også øvrige ressurser enn Universitetet i Bergens e-postserver er brukt til dette oppdraget som neppe har noen relevans til Kjeldsens ansettelsesforhold ved universitet.
Jeg ber derfor om en klargjøring av hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av universitetets ressurser for ansatte som også/samtidig tar seg betalte oppdrag privat.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Ansatte ved de statlige universitetene og høyskolene er underlagt de generelle bestemmelsene i staten. Jeg viser blant annet til Statens personalhåndbok pkt. 10.13.1 hvor det er inntatt egne retningslinjer for statens arbeidstakere mht. retten til å inneha bistilling/ekstraverv. Av disse retningslinjene fremgår det at en arbeidstaker i staten ikke kan ha bierverv som:

- er forbudt i lov eller forskrift

- det er avtalt at vedkommende skal avstå fra

- hemmer eller sinker det ordinære arbeid

- innebærer at vedkommende driver eller medvirker i illojal konkurranse med sin hovedarbeidsgiver

- kan gjøre arbeidstakeren inhabil

- kan gi lojalitetskonflikt

- innebærer at vedkommende i sin funksjon for det offentlige treffer beslutninger som kan influere på egne eller biarbeidsgivers inntekter

- utnytter bedriftshemmeligheter

- skader hovedarbeidsgivers anseelse.

Private oppdrag forutsettes utført i arbeidstakerens fritid.

Universitetenes brevpapir skal kun brukes når brev blir sendt på vegne av universitetet.

Universitetenes dataanlegg skal brukes til faglig virksomhet, administrasjon, forskning og undervisning. Det er imidlertid vanlig praksis å tillate noe begrenset bruk av dataanlegg til private formål. En slik begrenset bruk må ikke hemme eller sinke den ansatte i sitt ordinære arbeid ved universitetet eller på annen måte kunne komme i strid med de forpliktelser vedkommende har som arbeidstaker.

Universitetene selv har ansvar for å følge opp arbeidstakerne for å hindre eventuelt misbruk av institusjonenes datautstyr. Institusjonene må selv vurdere innholdet i eventuelle retningslinjer for dette

Jeg viser videre til at det er fastsatt særskilte Etiske retningslinjer for statstjenesten, utgitt av daværende Moderniseringsdepartementet høsten 2005, som innholder regler av mer overordnet karakter for å sikre bl.a. lojalitet, åpenhet, tillit til statsforvaltningen, faglig uavhengighet og objektivitet. Den enkelte virksomhet må vurdere behovet for eventuelt å supplere med egne retningslinjer tilpasset den enkelte virksomhet.

I departementets dialog med institusjonene følger departementet overordnet opp at institusjonene etterlever regelverket og at de som arbeidsgiver har et særlig fokus på etiske problemstillinger.