Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:633 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 28.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre den videre eksistensen for Stiftelsen Døves Media, slik at stiftelsen blant annet kan fortsette å produsere tv-programmet Tid for Tegn for NRK?

Begrunnelse

Stiftelsen Døves Media, opprettet av Norges Døveforbund, er ansvarlig for produksjonen av tv-programmet Tid for Tegn som sendes ukentlig på NRK1. Dette er det eneste tv-programmet som tar opp aktuelle temaer som berører hørselshemmede i Norge, og har dermed en viktig rolle med hensyn til å informere og belyse sentrale politiske spørsmål for hørselshemmede.
De siste ti årene har lønnsutgiftene, som utgjør den største utgiftsposten for stiftelsen, økt mer enn de årlige tilskuddene. I den senere tid har stiftelsen også foretatt utskiftninger av det tekniske utstyret for å møte nye krav til tekniske standarder. Til sammen har dette vært med på å bidra til at den økonomiske situasjonen har blitt vanskelig for stiftelsen.
Dersom den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg, blant annet gjennom økte bevilgninger fra det offentlige, kan konsekvensen bli at Døves Media må nedlegges, og at et viktig tilbud for hørselshemmede dermed faller bort.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Døves Media mottar et fast, årlig tilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Tilskuddet er delegert og utbetales via Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, ABM-utvikling, som er underlagt Kultur- og kirkedepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har vært i kontakt med ABM-utvikling, som opplyser at de ikke er gjort kjent med at Døves Media har økonomiske problemer av den karakter som spørsmålsstilleren beskriver. I budsjettsøknaden for 2007 til ABM-utvikling har Døves Media søkt om økning i tilskuddet med sikte på å øke aktiviteten, og har ikke varslet reduksjon i aktiviteten dersom ikke tilskuddet økes.

Jeg vil be ABM-utvikling ta kontakt med Døves Media for en nærmere redegjørelse, slik at all relevant informasjon i saken foreligger. Størrelsen på tilskuddet til Døves Media vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med budsjettforslaget for 2007.