Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:645 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at regelverket og rutinene i forhold til tildeling av våpenkort skjerpes med sikte på å hindre at denne type hendelser skjer igjen, samt sørge for at det bevilges midler til en utvidelse av gråsoneprosjektet senest ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett?

Begrunnelse

I forbindelse med den nylige skytetragedien på Kjeller på Romerike, fremgår det at gjerningsmannen fikk tilbake våpen som ble beslaglagt kun to måneder etter at han ble regnet som psykisk ustabil. Dette er etter min mening et eksempel på en saksbehandling som overhodet ikke tar innover seg at folk flest bør kunne føle trygghet for at psykisk syke ikke begår grov voldskriminalitet. Politimesteren på Romerike etterlyser en klar strategi for å håndtere skillet mellom politi og psykiatri på en langt bedre måte enn i dag. Jeg viser i denne sammenheng til Høyres forslag om å utvide "gråsoneprosjektet" i Trondheim til å gjelde også andre bynære områder, som for eksempel Romerike.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Skytetragedien på Kjeller på Romerike er en viktig påminnelse om de utfordringer vi står overfor når mennesker rammes av psykiske lidelser. I dette tilfellet kunne det ha gått liv tapt, ved at det ble brukt skytevåpen mot tilfeldig forbipasserende og mot politiet som kom til stedet.

Personer som rammes av psykiske lidelser er ofte avhengige av sine omgivelser for å få hjelp. Sentrale aktører for å fange opp signalene vil her kunne være vedkommendes familie, omgangskrets, helsemyndigheter, politi mv. Det er viktig at vi alle tar inn over oss ansvaret dette innebærer, ikke minst fordi disse personene vil kunne utgjøre en fare for seg selv eller sine omgivelser.

Det er politiet som gir ervervstillatelser for skytevåpen. Politiet har derfor det overordnede ansvaret for å vurdere om en person skal få erverve eller inneha skytevåpen. En eventuell uttalelse fra lege vil inngå i politiets vurderingsgrunnlag, men det er politiet selv som tar den endelige avgjørelsen av om ervervstillatelse skal gis.

Hvor en person har hatt psykiske lidelser og vedkommendes våpentillatelse er trukket tilbake, er det en klar forutsetning at vedkommende er friskmeldt av lege/psykiater før det kan gis fornyet våpentillatelse. I tillegg skal det legges vekt på faren for tilbakefall, herunder vedkommendes avhengighet av medisinering. Etter det som er opplyst fra Politidirektoratet, praktiseres i tillegg en karantenetid på minst ett år etter friskmelding før ny våpentillatelse kan gis. Mot denne bakgrunn kan det synes som om gjeldende forvaltningspraksis ikke har blitt fulgt i denne konkrete saken. Saken er nå under etterforskning. Etterforskningen vil kunne avdekke mangler ved håndteringen.

Prosjektet for å utvikle bedre samarbeidsrutiner mellom politi, psykiatri og andre hjelpeinstanser i Sør-Trøndelag politidistrikt, det såkalte gråsoneprosjektet, evalueres for tiden av Politidirektoratet. Sør-Trøndelag politidistrikt har i sin rapport om prosjektet uttrykt at alle parter er godt fornøyd med resultatene.

Det vil som ledd i evalueringen bli vurdert å innføre lignende ordninger i de øvrige politidistriktene. Det vil i den forbindelse også bli vurdert nødvendigheten av å komme tilbake til Stortinget med spørsmålet i budsjettsammenheng. Evalueringen ventes ferdigstilt i løpet av inneværende halvår.