Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:670 (2005-2006)
Innlevert: 27.03.2006
Sendt: 27.03.2006
Besvart: 31.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Holen AS i Langevåg har som følge av endret tarifferingspraksis fått nettleien mer enn fordoblet fra og med 2004. Holen AS oppfatter en så kraftig økning i nettleien over natten som urimelig, og har klaget nettselskapets kraftige økning i nettleien inn for Norges vassdrags- og energidirektorat, uten å få medhold.
Mener statsråden at en så kraftig økning i nettleien over natten for en liten bedrift er rimelig, og vil han gripe inn for å omgjøre Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på klagen over den kraftige prisøkningen?

Begrunnelse

Holen AS i Langevåg er en liten bedrift med 11 ansatte som produserer skrog og båter i aluminium. Bedriften fikk en sterk økning i nettleien ved årsskiftet 2003/2004 som følge av at netteleverandør, Tafjord Kraftnett, reduserte grensen for å regne inn effektleddet i nettariffen fra 400 000 kWh til 100 000 kWh. Dette har medført at bedriftens netteleie i realiteten er blitt mer enn fordoblet fra og med 2004. Bedriften mener at en så kraftig økning i nettleien gir en urimelig kostnadsøkning over natten for mindre virksomheter, og har klaget økningen i nettleien inn for Norges vassdrags- og energidirektorat. Norges vassdrags- og energidirektorat har avslått klagen under henvisning til at Tafjord Kraftnetts endrede tarifferingsrutiner ikke er lovstridig. Selv om vedtaket i seg selv ikke er lovstridig kan det likevel være behov for, ut fra en overordnet politisk vurdering, å se nærmere på konsekvensene for små bedrifter ved en så kraftig økning i nettleien, ikke minst siden kraftnettet er en monopolvirksomhet, der brukeren ikke har noen mulighet til å endre nettleverandør som følge av prisøkningen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak i denne saken er påklagd og departementet er klageinstans. Departementet har nå denne saken til behandling. Jeg kan av den grunn ikke gå inn i konkrete vurderinger før saksbehandlingen er avsluttet.

På generelt grunnlag kan jeg si at det er min målsetting at regelverk utformes og praktiseres på en måte som virker rimelig både på nettselskap og nettkunder. I behandling av slike klager vil et sentralt spørsmål være hvorvidt nettselskapet har overholdt gjeldende forskrifter eller ikke.