Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:672 (2005-2006)
Innlevert: 27.03.2006
Sendt: 28.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Et samlet Plan- og miljøutvalg i Bærum slakter, ifølge Asker og Bærums Budstikke fredag 24. mars, Jernbaneverkets forslag til ny Lysaker stasjon. Det hevdes blant annet at det kan virke som NSB og Jernbaneverket ikke har snakket sammen i denne saken. Vil samferdselsministeren gripe inn i saken og be Jernbaneverket og NSB snakke sammen, slik at Norges tredje største stasjon blir mer brukervennlig?

Begrunnelse

I 2009 skal en ny Lysaker stasjon tas i bruk. Arbeidet er allerede i gang, og vil bli mer omfattende utover våren. Dette er Norges tredje største stasjon. Denne stasjonen skal betjene 25 000 til 30 000 mennesker. Byggesøknaden for nye Lysaker stasjon får uvanlig hard kritikk fra politikerne i Plan- og miljøutvalget i Bærum. "Jeg hadde lyst til å hive hele saken i søppelbøtta", sier Brit Moe fra Arbeiderpartiet. Tverrpolitisk så etterlyses det brukervennlighet. Det er store mangler som gjør at det ikke blir attraktivt å reise med tog. Det er blant annet ikke leskur som kan brukes av de togreisende. Det er også mangel på heis og rulletrapper. Dette kan føre til at færre velger å reise med tog, noe som vil være stikk i strid med intensjonen om å få flere fra vei til bane.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Lysaker stasjon er et kollektivknutepunkt som vil bestå av taxiholdeplasser, bussterminal, endestasjon for Fornebubanen og jernbanestasjonen. Det er Jernbaneverket som har ansvaret for utbyggingen av jernbanestasjonen. Akershus fylkeskommune har ansvaret for Fornebubanen, og bidrar sammen med Statens vegvesen med midler til bussterminalen. Jernbaneverket er, i likhet med alle andre aktører og interessenter, opptatt av at Lysaker kollektivknutepunkt skal få en så universell og funksjonell utforming som mulig.

Reguleringsplanen for Lysaker stasjon ble godkjent av Bærum kommune i desember 2004. I planforslaget fra Jernbaneverket var atkomst til Lysaker stasjon løst ved gangbru over plattformene og med undergang under disse. Kommunikasjon mellom undergang, plattform og gangbru var løst ved heis og trapper. Fornebubanetilknytningen var lagt inn med to alternativer, en under stasjonsområdet og en på nordsiden av stasjonsområdet. Ved godkjenningen av reguleringsplanen vedtok Bærum kommune at Fornebubanen skulle ligge under stasjonsområdet, og at det skulle bygges ramper fra undergangen og opp til plattformene. Dette har medført at trafikkstrømmene i stasjonsområdet blir noe endret i forhold til det som lå til grunn for forslag til reguleringsplan.

Utarbeidelsen av byggeplan for stasjonen har pågått i løpet av 2005, samtidig med at Akershus fylkeskommune har kommet med innspill til hvordan Fornebubanen skal plasseres inn i stasjonen. Dette har resultert i en optimaliseringsprosess av stasjonsutformingen der universelle hensyn, sikkerhet, funksjonalitet, estetikk og driftsmessige forhold har blitt vurdert. Jeg har fått opplyst at i denne prosessen har Jernbaneverket lagt vekt på innspill fra stasjonens brukere som omfatter NSB, Flytoget, Akershus fylkeskommune, Akershus kollektivterminaler, Statens vegvesen, Bærum kommune og Lysakerbyens Næringsvel mfl., og at Jernbaneverket ikke har fått tilbakemeldinger om at noen er misfornøyde med måten de har blitt involvert på i planleggingen.

Resultatet av optimaliseringsprosessen medførte at Jernbaneverket søkte Bærum kommune om 7 dispensasjoner fra reguleringsplanen, hvorav fjerning av gangbrua over plattformene var en av disse. Den 22. mars 2006, dagen før behandlingen av dispensasjonssøknadene i Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune, sendte Lysakerbyens Næringsvel notat til utvalget der det ble uttykt bekymring for at Lysaker stasjon ville få vesentlige funksjonsmangler dersom Rådmannens innstilling ble fulgt. Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket holdt en orientering for Plan- og miljøutvalget den 23. mars 2006 og ble da gjort kjent med notatet fra Lysakerbyens Næringsvel. På denne bakgrunn vedtok utvalget å utsette behandlingen av Jernbaneverkets dispensasjonssøknader, samtidig som Jernbaneverket ble bedt om å vurdere innspillene til Næringsvelet, samt å sette opp leskur på plattformene. Jeg har fått opplyst at saken skal opp til ny behandling i Plan- og miljøutvalget torsdag 6. april 2006.

Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket mener at innspillet fra Lysakerbyens Næringsvel er konstruktivt og er enig i at å erstatte deler av trappene med rulletrapper vil bedre funksjonaliteten både for jernbanestasjonen, Fornebubanen, bussterminalen og atkomstforholdene mellom nord- og sydsiden av stasjonen. Jernbaneverket har avholdt møte med Lysakerbyens Næringsvel for å komme til enighet om et innspill til Bærum kommune. Før det tas endelig beslutning, må det foretas ytterligere vurderinger av teknisk og sikkerhetsmessig art, men Jernbaneverket er innstilt på å etablere rulletapper fra Lysakerlokket til bussterminalen og fra undergangen til plattformene og etablere leskur på plattformene.

Ombyggingen av Lysaker stasjon er et omfattende prosjekt som er kostnadsregnet til ca. 1 000 mill. kr. Jeg er opptatt av at forholdene legges best mulig til rette for alle brukergruppene og mener at evt. merkostnader knyttet til tiltak som bedrer funksjonaliteten på stasjonen, bør aksepteres. Som det framgår er det mange instanser og interessegrupper som er involverte i dette omfattende utbyggingsprosjektet og jeg har tillit til at Jernbaneverket håndterer dette på en ryddig og god måte.