Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:675 (2005-2006)
Innlevert: 28.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 05.04.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det foreligger en avtale mellom NRK og en privatperson om bruksrett til eiendommen på Flekkerøya, og dersom en slik avtale foreligger, hva inneholder den, hvilket regelverk er lagt til grunn for dette, og er avtalen lovlig inngått?

Begrunnelse

I Kristiansand har det nylig dukket opp en sak som gjelder salg av en eiendom fra NRK til Kristiansand kommune. Det viser seg at sønnen til en tidligere ansatt påberoper seg bruksrett til denne eiendommen. Avtalen skal etter sigende gjelde et båtnaust som med tiden har fått vesentlige oppjusteringer og avtalen skal være både uoppsigelig og evigvarende.
Slike avtaler vil naturlig nok forringe verdien på eiendommer ved et videresalg betraktelig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg har forelagt spørsmålet for NRK, som i brev av 3. april 2006 svarer følgende:

"NRK inngikk i oktober 2000 avtale med Gunnar Kristian Askbo om tidsubegrenset naustrett på NRKs eiendom på Flekkerøya. Askbos rett ble tilstått ham som vederlag for et konkret vedlikeholdsoppdrag på eiendommens bebyggelse, samt løpende vaktmester- og tilsynstjenester på eiendommen. Verdien av vedlikeholdsarbeidet alene ble vurdert til ca. kr 300 000.

Avtalen ble behandlet og inngått av NRKs administrasjon. Saken ble ikke behandlet av NRKs styre. I henhold til "Forretningsorden for styret i Norsk rikskringkasting AS" punkt 6 II c siste ledd skal styret behandle "overordnet prinsipiell og/eller vesentlige avtaler vedrørende leie, kjøp eller salg av fast eiendom". Kontrakten med Askbo ble ikke vurdert å være av en slik prinsipiell eller vesentlig art. Avtalen er av begrenset omfang og gjelder en mindre del av tomten som ikke lenger hadde noen driftsmessig funksjon i NRK.

For ordens skyld nevnes at NRK vurderte avtalen slik at den heller ikke kan anses omfattet av den kategori eiendomssaker som skal forelegges for selskapets generalforsamling, jf. vedtektenes § 9.

Da NRK høsten 2005 solgte eiendommen til Kristiansand kommune, ble naturligvis kommunen gjort oppmerksom på den aktuelle heftelsen. Ansvaret for eventuelt å utløse avtalen med Askbo, ble følgelig også overdratt til kommunen.

NRK mener således at vår behandling av avtalen ikke er i strid med verken vedtektene eller styrets forretningsorden."

Jeg tar orienteringen fra NRK til etterretning og har ingenting å tilføye til denne.