Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:683 (2005-2006)
Innlevert: 29.03.2006
Sendt: 30.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Ansvaret for styring og drift av Longyearbyen skole var planlagt overført til Longyearbyen lokalstyre fra 1. januar 2006. I forslaget til statsbudsjett for 2006 ble det opplyst at prosessen var mer tidkrevende enn forutsatt, og at overføringen sannsynligvis først vil kunne skje fra 1. januar 2007.
Kan statsråden bekrefte at målet om overføring fra kommende årsskifte ligger fast, og ser statsråden problemer med å holde denne timeplanen?

Begrunnelse

Longyearbyen lokalstyre hadde forberedt overtakelsen av ansvaret for Longyearbyen skole godt, bl.a. gjennom organisatoriske endringer. Utsettelsen skaper vanskeligheter for Lokalstyret, og det er naturlig nok stor usikkerhet om det nye overføringstidspunktet er realistisk. Det er derfor viktig å få klarhet i om statsråden ser problemer i den pågående prosessen og om Kunnskapsdepartementet og andre berørte departementer har en klar fremdriftsplan for å løse ev. gjenstående spørsmål.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet arbeider sammen om avklaring av eiendomsoverdraging og økonomiske rammer for den videre driften av Longyearbyen skole. Departementene vil innarbeide resultatet i budsjettproposisjonen for 2007.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at Longyearbyen lokalstyre skal kunne overta forvaltningsansvaret for skolen fra 1. januar 2007, slik det ble varslet i budsjettproposisjonen for 2006.