Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:705 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 60 (2004-2005) vedtok Stortinget at Regjeringen skulle legge frem en sak om brukerstyrt personlig assistanse der bl.a. rettighetsfesting for brukerne, tjenestens omfang og innhold skulle utredes. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 står det at departementet vil sende forslag om nødvendige lovendringer ut på høring med det første.
Når kan stortinget forvente å få lovforslaget om rett til brukerstyrt personlig assistanse til behandling?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 60 (2004-2005) fremmet flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen følge opp vedtaket om å legge fram en sak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der rettighetsfesting for brukerne, tjenestens omfang og innhold samt ulike modeller for statlig medfinansiering utredes. Saken legges fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2006."

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 står det blant annet at en rettighetsfesting kan gi større kommunale likheter med hensyn til hvem som får brukerstyrt personlig assistanse. I dag er det store kommunale forskjeller knyttet til hvem som får innvilget brukerstyrt personlig assistanse. En slik rett vil trolig også stimulere kommunene til nye måter å organisere praktisk bistand på. Dette vil bidra til å realisere målsettingen om større valgfrihet og brukerinnflytelse.
Videre står det at Departementet vil sende forslaget om nødvendig lovendringer på høring med det første. Spørsmålet om en eventuell aldersbegrensning vil bli drøftet i høringsnotatet.
I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2006 fremmet flertallet forslag der Regjeringen ble bedt om å fremme lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistent. Forslaget er i samsvar med det som de nåværende regjeringspartier var med på å fremme i forbindelse med St.prp. nr. 60 (2004-2006).
På bakgrunn fra en del henvendelser jeg har fått fra brukere i ulike kommuner, kan det tyde på at en del kommuner har satt sin maksgrense på tjenesteomfang, likt det som departementet mener bør være et minstenivå. Altså at tjenestebehovet må utgjøre minst 20 timer i uka. Behov utover 20 timer i uka dekkes da opp gjennom ordinære tjenester. En slik praktisering vil for mange funksjonshemmede bety at det vil bli vanskeligere å få gjennomført utdanning eller å være yrkesaktiv.
Stortinget har tidligere lagt føringer om at funksjonshemmede skal kunne delta aktiv i samfunnet og få et mest mulig likeverdig liv som de øvrige borgerne. For at dette skal kunne bli en realitet vil det være svært viktig at man så raskt som mulig får på plass lovendringer som sikrer rettighetsfesting til brukerstyrt personlig assistanse.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig med representanten Eriksson i at et forslag om lovendring vedrørende ordningen med brukerstyrt personlig assistanse bør legges fram så raskt som mulig.

Jeg tar sikte på å sende ut et høringsnotat om endringer i ordningen i løpet av sommeren. I høringsnotatet vil detaljene i utformingen av bestemmelsene bli nærmere drøftet. Blant annet vil jeg vurdere hvor omfattende tjenestetilbudet bør være før det gis rett til å få tjenesten organisert helt eller delvis som brukerstyrt personlig assistanse. Jeg vil også vurdere hvilke typer bistand en rettighetsfesting bør omfatte.

Et forslag om lovendring kan først legges fram for Stortinget etter at det har vært på ordinær høring. Jeg arbeider med sikte på å kunne legge fram et lovforslag for Stortinget i løpet av sesjonen 2006-2007.