Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:706 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 06.04.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Justisdepartementet vil redusere budsjettet til Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp med 50 pst. innen 2007. Kontorets leder sier at dette vil være en katastrofe for sosialklienter, trygdede og andre fattige som frem til i dag har fått rettshjelp, men som nå må avvises som en følge av departementets beslutning om budsjettkutt.
Vil statsråden revurdere beslutningen om redusert støtte til kontoret når det nå viser seg at konsekvensene for de fattige vil bli betydelige?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I St.prp. nr. 1 (2004-2005) ble det satt som forutsetning for det særskilte rettshjelpstilskuddet til Oslo kommune Fri rettshjelp i 2005 at kommunen skulle foreta en evaluering av ordningen. Videre har det regelmessig ved tildeling av tilskudd vært satt som forutsetning for tildelingen at virksomheten var tilpasset lov om fri rettshjelp. Evalueringsrapporten ble avlevert i august 2005. Av rapporten fremgikk blant annet tiltakets positive betydning ved at vanskeligstilte ble ytet hjelp. Videre fremgikk det imidlertid også at tilskuddet fra Justisdepartementet ikke var benyttet i tråd med forutsetningene om at virksomheten skal være tilpasset lov om fri rettshjelp: En meget stor andel (49,2 pst.) av henvendelsene til Oslo kommune Fri rettshjelp falt utenfor det saklige dekningsområdet til lov om fri rettshjelp. Når det gjelder lovens økonomiske vilkår, viser evalueringen at en del av søkerne hadde inntekt over inntektsgrensen (10,7 pst. tjener mer enn 230 000 kr brutto) og at flere søkere (26,6 pst.) hadde formue over lovens grense. Ifølge evalueringsrapporten ville ca. 50 pst. av klientene ikke fått innvilget fri rettshjelp hos fylkesmannen, men bare 0,7 pst. av klientene avvises.

Departementet kan vanskelig yte statlig tilskudd til den delen av kontorets virksomhet som går utover rettshjelpslovens grenser. Det er derfor funnet nødvendig å foreta en tilpasning av tilskuddets omfang til antallet saker som faller innenfor rettshjelpslovens virkeområde og at en slik tilpasning skal gjennomføres over to år. Oslo kommune, derimot, står selvsagt fritt til å opprettholde et tiltak med juridisk bistand utover rettshjelpslovens grenser for sine innbyggere. Etter mitt syn må den delen av tiltakets virksomhet som går ut over rettshjelpsloven finansieres av kommunen. Jeg har tatt kontakt med byrådslederen for en nærmere dialog om hvordan tilbudet kan videreføres innenfor lovens rammer.

Jeg vil fremheve at det gis tilskudd til andre rettshjelpstiltak i Oslo, noe som gir en bedre målretting av midlene mot de som har det aller vanskeligst: Tilskudd gis både til Juss-Buss og JURK. Det gis også tilskudd til Gatejuristen i Oslo i regi av Kirkens Bymisjon, samt juridisk bistand til prostituerte i regi av PION.

I tillegg gis det tilskudd til rettshjelpstiltakene ved de øvrige universitetene, til Gatejuristen i Trondheim og til en fortsatt utvikling av prøveprosjekt med rettshjelp gjennom offentlige servicekontorer.

Jeg har stor tro på at det må til endringer i rettshjelpsloven for å målrette tilbudene bedre mot dem som trenger det mest. Derfor vil jeg fremme en stortingsmelding med forslag til endringer i rettshjelpsloven. På denne måten kan jeg som justisminister bidra til en god målretting av midlene som Stortinget bevilger på dette området.