Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:709 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hva vil statsråden gjøre for at de permitterte arbeiderne ved Haarberg & Larssen skal motta de ytelsene som de har krav på?

Begrunnelse

Saken gjelder permitteringer ved Haarberg & Larssen. Bakgrunnen for permitteringene er manglende arbeid. Haarberg & Larssen produserer forskjellige fiskematprodukter. Arbeidsmangel oppstod etter at bedriften mistet en stor kunde da bedriften hadde tilsatt nitritt i røykelaksen. Ifølge arbeidsgiver ville bedriften uansett mistet denne kunden da det var inngått en landsomfattende kontrakt med en annen produsent.
Etter permitteringen tok de permitterte kontakt med Aetat for å søke om dagpenger. Dette ble avslått. Heller ikke klage på vedtaket ble tatt til følge.
De fire permitterte arbeidstakere har nå siden 27. februar ikke mottatt lønn eller dagpenger. Alle disse fire har kommet uforskyldt opp i denne situasjonen. Det synes ikke rimelig at de permitterte arbeiderne skal straffes for arbeidsgivers bruk av ulovlig matsminke.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til at selve permitteringsinstituttet, adgangen til å permittere arbeidstakere ved driftsinnskrenkninger, ikke er lovregulert. Adgangen til å permittere er fremforhandlet og reguleres av partene i arbeidslivet ved tariffavtaler. Strengt tatt er det bare avtalepartene som er direkte bundet. Det finnes ingen generelle lovregler som uttrykkelig gir arbeidsgiver adgang til å permittere utenfor slike avtaleforhold. Likevel må arbeidsgiver på bakgrunn av rettspraksis anses å ha rett til permittere også i arbeidsforhold som ikke er regulert av tariffavtale.

Selv om permitteringsinstituttet ikke er lovregulert, har myndighetene satt viktige rammer for permitteringsinstituttet gjennom arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering, og når permitterte arbeidstakerne har rett til dagpenger, jf. lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) og folketrygdloven kapittel 4 (dagpenger under arbeidsløshet).

Regler om dagpenger til permitterte arbeidstakere er fastsatt i folketrygdloven § 4-7 og i dagpengeforskriften kapittel 6.

Etter folketrygdloven § 4-7 første ledd kan det "ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke".

Aetat skal altså vurdere permitteringens årsak. Dagpenger ytes når permitteringen er ekstraordinær og kan tilskrives utenforliggende forhold, slik som avsetningsvansker, tap av oppdrag og force majeure-liknende forhold. Ut fra opplysningene i spørsmålsstillers brev skyldes situasjonen arbeidstakerne er kommet opp i, forhold arbeidsgiver har påvirket, nemlig bruk av ulovlige tilsettingsstoffer.

Søknad om dagpenger ved permittering avgjøres av Aetat lokal. I denne saken har Aetat lokal som det opplyses i spørsmålet, ikke funnet at vilkårene for dagpenger under permittering er tilstede. Avslaget er videre etter som det opplyses, opprettholdt ved klage til Aetat klage- og ankekontor.

Jeg kan ikke overprøve enkeltsaker vedrørende dagpenger ved permittering. Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at avslaget fra Aetat klage- og ankekontor kan bringes inn for Trygderetten.