Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:715 (2005-2006)
Innlevert: 03.04.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden, i lys av innslaget i Kulturnytt 30. mars 2006 og NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet: Universitetsmuseenes utfordringer, gjøre for at Universitetet i Oslo blir i stand til å sikre samlingene på Naturhistorisk museum på en forsvarlig og kvalitetsmessig god måte?

Begrunnelse

Ifølge et innslag i Kulturnytt på NRK1 30. mars 2006 holder viktige deler av samlingen av fugler, fisk og øgler på Naturhistorisk museum i Oslo på å råtne bort på grunn av plassmangel og dårlige fasiliteter for oppbevaring. Denne viktige samlingen, som faller inn under ansvarsområdet til Universitetet i Oslo, er av nasjonal betydning. Samlingen beskrives blant annet som en del av "nasjonens minne" og som "uerstattelig og viktig for forskere fra hele verden". I samlingen finnes det blant annet flere arter som nå er utdødd.
I NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet: Universitetsmuseenes utfordringer beskrives situasjonen for universitetsmuseene, og utvalget bak utredningen påpeker at arbeidet med samlingene ved museene "bør opprioriteres og gis høyere status".

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Høsten 2004 satte Utdannings- og forskningsdepartementet ned et utvalg som skulle se på universitetsmuseenes rolle i den nasjonale museumspolitikken. Innstillingen fra Universitetsmuseumsutvalget ble overlevert meg 31. mars i år.

Ved overrekkelsen signaliserte jeg at Kunnskapsdepartementet vil ha økt fokus på universitetsmuseene og at jeg som kunnskapsminister er opptatt av universitetsmuseene og tar problemstillingene om deres spesielle situasjon alvorlig. Tiltak for sterkere styring av universitetsmuseenes virksomhet er under implementering. Universitetene skal nå rapportere til departementet i henhold til nyutviklede indikatorer slik at det er mulig å få mer inngående kunnskap på områdene sikring, bevaring og samlingsforvaltning ved universitetsmuseene.

Over en fireårsperiode er universitetsmuseene tildelt totalt 72 mill. kr i ekstraordinære tildelinger. Disse kommer altså i tillegg til den generelle tildelingen til universitetene. Museene rapporterer om at midlene brukes til akuttiltak knyttet til direkte konservering, forebyggende konservering, utbedring av og leie av mer egnede magasiner samt tilrettelegging av sikringsarbeidet. Museene melder også om at det er etablert såkalte REVITA-prosjekter (prosjekter for registrering, bevaring og revitalisering av samlingene). Disse prosjektene er mer omfattende og strekker seg over 8-10 års perioder og det er behov for langvarige ekstraordinære satsinger for å kunne gjennomføre dem.

Departementet har også bidratt finansielt og strukturelt inn mot digitalisering av universitetsmuseenes samlinger. Museumsprosjektet er et omfattende tiltak for digitalisering av universitetsmuseenes samlinger. Prosjektet er muliggjort gjennom stor innsats fra fagmiljøene og store ekstraordinære bevilgninger fra flere departementer herunder Kunnskapsdepartementet. Departementet har ønsket et sterkere fokus på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med biologisk mangfold. For å gjøre informasjon om dette elektronisk tilgjengelig for samfunnet, ble Artsdatabanken etablert i 2003. Artsdatabanken baserer seg i stor grad på informasjon og data fra de naturhistoriske samlingene ved universitetsmuseene.

Bygningsmessige forhold er årsaken til at magasinforholdene ved museene jevnt over har blitt vurdert som utilstrekkelige. Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo arbeider med et romprogram med sikte på et framtidig nybygg i Bjørvika. Ved Universitetet i Oslo utredes det også ulike løsninger i forhold til tidsriktige magasiner for Naturhistorisk og Kulturhistorisk museum. Slike bygg ligger imidlertid fram i tid. Prosjektene er så store og kostnadskrevende at de må kvalitetssikres i flere runder før de eventuelt kan forelegges for Stortinget.

NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet vil bli sendt på høring umiddelbart etter trykking. Jeg vil avvente tilbakemeldingene fra høringsrunden før jeg tar stilling til hvordan NOUen skal følges opp og hvilke tiltak som skal prioriteres.