Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:725 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 05.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at det blir utarbeidet fare- eller varselskilt, som opplyser at det er kryssende snøscootertrasé på veinettet i Norge. Dette for å unngå ulykker, og farlige trafikksituasjoner?

Begrunnelse

Fra stadig flere ordførere i Finnmark varsles det imidlertid at trafikksikkerheten langs riksveier i Finnmark er uholdbare. Ordførerne håper på at det kan utarbeides et skilt som kan sette opp i
scooterperioden. Fare- og varselskilt "En kan ikke vente til det skjer et uhell" kan være en løsning. Trafikantene og ordførerne er både fortvilet og irritert over at det ikke finnes godkjente skilter som kan brukes langs veiene. Det opplyses videre at det som brukes i dag er trestokker med plastposer som markerer at det er kryssende scootertrasé.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Steder hvor snøscootere krysser offentlig veg kan varsles med fareskilt 156 "Annen fare" og underskilt 808 med tekst som angir hva faren består i. Regionvegkontorene skal godkjenne teksten på slike underskilt.

(Figur: Fareskilt 156 Annen fare)Etter min mening gir dagens skiltsystem tilfredsstillende muligheter til å varsle om fare i forbindelse med snøscooterkjøring på eller over offentlig veg.

Internasjonalt finnes det ikke noe eget fareskilt for snøscootere. Sverige og Finland har heller ikke slike fareskilt. Generelt bør vi være tilbakeholdne med å innføre egne skilt for spesielle forhold.

For å sikre en ensartet praksis, vurderer Vegdirektoratet å normere underskilt 808, for varsling av fare i forbindelse med snøscootertrafikk.