Skriftlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:726 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 05.04.2006
Besvart: 19.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): I forbindelse med WTO/GATS-forhandlingene tilbyr landene visse områder for konkurranseutsetting. Dette kan eventuelt berøre handlefriheten i alkoholpolitikken.
Har Norge gitt noen slike tilbud eller stilt noen krav eller vært med i grupperinger som har stilt krav overfor andre land som berører alkoholpolitiske spørsmål, og har vi mottatt noen krav fra andre land som berører Norges handlefrihet på det alkoholpolitiske området?

Begrunnelse

Det har i lengre tid vært en debatt om hvilke virkninger WTO-avtalene vil få for bl.a. landbruk og miljø. Det har ikke vært noen tilsvarende debatt om de konsekvensene disse handelsavtalene kan få for helse- og sosialpolitikken, spesielt ikke hva avtalene vil bety for de alkoholpolitiske virkemidlene. Særlig fokus bør her rettes mot de nasjonale og lokale myndigheters muligheter til å regulere produksjon, salg og markedsføring av øl, vin og sprit, begrunnet i hensynet til velferd og folkehelse.
Temaet har stor innenrikspolitisk betydning, siden Norge kanskje er det landet i verden som har gått lengst i å bruke restriktive tiltak for å begrense alkoholskadene, helt i tråd med det moderne forskning anbefaler. Mange av de alkoholpolitiske tiltakene som har gitt god effekt i Norge, er tiltak som står veldig utsatt til i et frihandelssystem som WTO: Bevillings- og lisensordninger, begrensning av åpningstider og antall utsalg samt restriksjoner på reklame og markedsføring.
Forhandlingene rundt "domestic regulations" og "disciplines on domestic regulations" handler nettopp om nasjonale og lokale myndigheters anledning til å bruke slike reguleringer av markedskreftene.
Som alkoholpolitisk foregangsland er det viktig for Norge å få avklart hvilke virkninger GATS-avtalene etter hvert kan få på alkoholpolitikken. Det er grunn til å minne om at det er bred politisk enighet om alkoholpolitikken i Norge, en enighet som er bekreftet i Stortinget og i offentlige dokumenter ved mange tilfeller.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Tjenesteavtalen i WTO (GATS) slår klart fast medlemsstatenes rett til å regulere og innføre nye reguleringer for å tilgodese nasjonale politiske målsettinger. Dette gjelder også norske begrensninger på tilgangen til og markedsføringen av alkohol.

Den eneste tjenestesektoren som anses å berøre norsk alkoholpolitikk er distribusjonstjenester, herunder detaljisthandel, hvor Norge har et monopol.

Det norske tilbudet på dette området unntar derfor eksplisitt handel med alkohol slik at vi har handlefrihet til å videreføre et utsalgsmonopol.

Det er utarbeidet kollektive krav på en rekke tjenestesektorer i GATS-forhandlingene, herunder distribusjonstjenester. Norge deltar imidlertid ikke i det kollektive kravet for distribusjonstjenester og vi har heller ikke mottatt dette kravet.

Derimot har Norge mottatt bilaterale krav fra enkelte utviklingsland som ber om at Norge fjerner sine reservasjoner på detaljhandel med alkohol. Regjeringen har imidlertid ikke til hensikt å endre det norske tilbudet på dette punktet.

For øvrig vil jeg også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 727 (2005-2006).